Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar 30 miljoner på sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Publicerad

Regeringen har gett Lantmäteriet och Boverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att främja digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

På flera myndigheter och i vissa kommuner i landet pågår redan flera projekt för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Men avsaknaden av standarder och nationella utbildningsinsatser gör att olika aktörer kommit olika långt och att lösningarna inte alltid är kompatibla. Dagens beslut är ett led i regeringens arbete för att fullt ut ta vara på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen.

- Digitaliseringen innebär enorma möjligheter för en effektivare process. Genom kompetenshöjning och utveckling av gemensamma standarder kan vi korta handläggningstider, minska dubbelarbetet och öka transparensen, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Uppdraget till Lantmäteriet innebär:

  • En stadigvarande plattform för utbyte av erfarenheter, kunskap och information kopplat till samhällsbyggnadsprocessens olika delar.
  • En utbildningsinsats riktad mot ledare för att skapa en ökad förståelse för hur digitalisering av processen kan och kommer att påverka samhällsplaneringen.
  • En utbildningsinsats riktad mot tjänstepersoner och handläggare för att de ska lära sig hantverket kring digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Lantmäteriet får under 2018 20 miljoner kronor för utförandet av uppdraget.

Regeringen tog tidigare i år emot förslag från Lantmäteriet och Boverket som gäller standarder för informationsutbyte avseende grundkarta och detaljplan. Förslagen bearbetas nu i regeringskansliet och proposition kommer läggas fram under våren 2018. I och med dagens beslut får Boverket i uppdrag att gå vidare och ta ett helhetsgrepp om digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Uppdraget till Boverket innebär:

  • intensifiera det redan påbörjade arbetet med standarder för översiktsplaner och detaljplaner.
  • en effektiv försörjning av planeringsunderlag och utredningsmaterial inom samhällsbyggnadsprocessen.
  • effektivare digitala överklagandeprocesser.
  • se till att de krav som ställs i förhållande till byggreglerna kan hanteras och kontrolleras digitalt i byggprocessens olika delar.

Boverket får för utförandet av uppdraget under 2018 10 miljoner kronor. Regeringskansliet ska informeras löpande under arbetets gång. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2020 till Regeringskansliet.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.