Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Reseavdragssystemet ska ses över

Publicerad

(Ny version) Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att se över det nuvarande systemet för reseavdrag.

Reseavdraget ses över för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera. En viktig utgångspunkt är att det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade.

En annan utgångspunkt för kommitténs arbete är att utforma regler som ska bidra till regionförstoring och därigenom underlätta rörligheten på arbetsmarknaden, samtidigt som utformningen bidrar till klimatmålet för transportsektorn 2030. 

Kommittén ska även ta vidare landsbygdskommitténs förslag och analysera hur ett avståndsbaserat reseavdrag kan utformas, dvs. ett färdmedelsneutralt avdrag utan koppling till faktiska biljett- eller bilkostnader och där avdragets storlek i stället beräknas utifrån avståndet mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplats. Avståndsbaserade reseavdragssystem finns i bl.a. Danmark och Norge.

Många skattskyldiga upplever dessutom att de nuvarande reglerna är svåra och krångliga att tillämpa. Tidigare undersökningar har indikerat att det har gjorts felaktiga reseavdrag. En viktig utgångspunkt för uppdraget är därför att utforma regler som är enklare att tillämpa samtidigt som det ska vara ett lättare för Skatteverket att administrera och kontrollera.

Reseavdraget ska underlätta för de som bor på landsbygden samtidigt som vi behöver se över hur det i högre grad kan gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Ska Sverige nå klimatmålen behöver utsläppen från våra transporter minska.

Som ordförande och vice ordförande i kommittén har regeringen utsett Lennart Olsen och Gabriella Loman. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2019.

Översynen aviserades i budgetpropositionen för 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tove Berlin
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 02
e-post till Tove Berlin, via registrator