Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Viktigare lagar och förordningar inom Justitiedepartementets områden som börjar gälla den 1 januari 2018

Publicerad

Under 2017 har regeringen föreslagit ett flertal lagändringar inom Justitiedepartementets ansvarsområden. Förslagen har behandlats i riksdagen och träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Ett urval av dem presenteras här.

Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Den 1 januari inrättas ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet. Centrumet ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Åtgärder mot vapenbrott och grova brott med explosiva varor

Antalet anmälda vapenbrott och antalet fall av dödligt våld där skjutvapen används har ökat. Den illegala förekomsten och användning av explosiva varor, främst handgranater, har också ökat de senaste åren. För att motverka den utvecklingen har regeringen bland annat skärpt straffen för grova vapenbrott och grova brott avseende explosiva varor och gett polisen tillgång till nya tvångsmedel, till exempel hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

En tidsbegränsad vapenamnesti

En tidsbegränsad vapenamnesti genomförs under februari-april 2018. Syftet med vapenamnestin är att minska antalet illegala vapen i samhället. Till våren är det fem år sedan den förra vapenamnestin genomfördes.

Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte

Det blir straffbart redan att föreslå en träff för ett barn under 15 år om syftet är att begå vissa sexualbrott mot barnet. Det ska heller inte längre krävas att den vuxna efter förslaget vidtar någon ytterligare åtgärd för att främja att träffen kommer till stånd. Lagändringarna innebär även att maximistraffet höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år och att brottsbeteckningen ändras till kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.

Stärkt skydd mot näthat

Det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten stärks och moderniseras. Bland annat införs ett nytt brott, olaga integritetsintrång, som gör det straffbart att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter. För den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla utvidgas skyldigheten att ta bort vissa meddelanden från tjänsten till att gälla även meddelanden vars innehåll uppenbart är olaga hot och olaga integritetsintrång. Ändringarna innebär också att rätten till brottsskadeersättning för kränkning utvidgas till att omfatta även ersättning för kränkning genom grovt förtal.

Skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografiska bilder på intranät förstärks

Sekretesskyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografier på intranät gäller från 1 januari 2018 alla offentliganställda. Tidigare har skyddet gällt Justitieombudsmannen (JO) och myndigheter där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller annat allvarligt men. Lagändringen gäller uppgifter om bostadsadress, privata telefonnummer, fotografier för tjänstekort och uppgifter om närstående. Sekretesskyddet utsträcks samtidigt till att omfatta fotografier på intranät. Lagändringen gäller dock inte personnummer och födelsedatum.

Större möjligheter att utesluta advokater ur advokatsamfundet

Möjligheten att utesluta en advokat ur advokatsamfundet utvidgas. Förslaget innebär att en advokat, som visar sig uppenbart olämplig att vara advokat genom att begå brott utanför advokatverksamheten, ska uteslutas ur samfundet.

Ersättning till rättsliga biträden

Timkostnadsnormen för 2018 fastställs och beräknas enligt en ny modell. Timkostnadsnormen används för att bestämma ersättningen till rättsliga biträden, till exempel offentliga försvarare och målsägandebiträden, när ersättningen bekostas av allmänna medel. Syftet med den nya modellen är att skapa en förenklad, förutsägbar och rättvisande uppräkning av timkostnadsnormen, som även ska bidra till att dämpa utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00