Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre kunskap om kost och mat ska hindra fallolyckor bland äldre

Publicerad

Varje dag dör tre personer till följd av en fallolycka. Drygt 90 procent av dessa är 65 år eller äldre och fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall och flest antal inläggningar på sjukhus. Regeringen har sedan tidigare inlett ett nationellt arbete för att minska antalet fallolyckor och nu får Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram kunskapsstöd om hur rätt mat och kost kan bidra till att förebygga fallolyckor.

Stigande ålder ökar risken för sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar vilket också ökar risken för sjukdomsrelaterad undernäring. Undernäring i sin tur ökar risken för svårläkta sår och infektioner och kan ge en minskad muskelmassa som ökar risken för fallskador.

– Bra matvanor ökar både hälsa och livskvalitet i stort. Därför är det viktigt att prioritera att minska undernäringen bland äldre. Det bidrar inte bara till en bättre och tryggare vardag, utan också till att minska fallolyckor och flera sjukdomstyper. Uppdraget till Livsmedelsverket är en del av det arbetet, säger äldreminister Åsa Regnér.

Livsmedelsverkets kunskapsstöd ska bland annat vara riktade till personal inom hälso- och sjukvården samt till verksamheter inom socialtjänsten. I samverkan med Socialstyrelsen ska Livsmedelsverket också ta fram och sprida ett informationsmaterial riktat till äldre om maten och måltidens betydelse för att minska risken för fallolyckor. Arbetet ska ske i samarbete med organisationer inom äldreområdet.

Uppdraget till Livsmedelsverket kompletterar det uppdrag som regeringen gav till Socialstyrelsen i samband med höstbudgeten. Socialstyrelsen ska bland annat i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sprida kunskap om systematiskt arbete med fallprevention riktad till verksamheter inom social omsorg och hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska också ta fram ett kunskapsstöd riktat till vård- och omsorgspersonal för att stödja äldres hälsosamma levnadsvanor, med syfte att komplettera den webbutbildning om fallprevention som Socialstyrelsen tidigare tagit fram.

Livsmedelsverket får 3 miljoner kronor för uppdraget under 2018, och ska också följa upp och utvärdera genomförda insatser. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2020.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.