Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill se bättre information för att bekämpa välfärdsbrottslighet

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten i uppdrag att titta vidare på förslag till bättre information för att upptäcka brott och fel i socialförsäkringssystemen.

Socialministern och justitieministern tog 2017 emot utredningen Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37). Utredningen syftade till att identifiera risker i välfärdssystemen och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system för att kunna se till att de offentliga medlen används på ett korrekt sätt, samt effektivt förebygga och ingripa mot brottslighet av detta slag. Kartläggningen omfattade brottslighet som riktas mot flera olika utbetalande aktörer.

Regeringen följer nu upp utredningens förslag om lagändringar för att myndigheterna ska kunna inhämta mer information om bland annat företag. Detta sker i ett första steg genom uppdrag till myndigheterna.

- Vi behöver säkerställa att myndigheterna på ett bättre sätt ska kunna ta del av uppgifter som gör att fler försök till fusk i välfärdssystemen kan upptäckas och stoppas, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Våra gemensamma pengar ska gå till de verksamheter och personer de är tänkta för, inte till företag som försöker utnyttja systemen, säger socialminister Annika Strandhäll

Idag kan Försäkringskassan begära in uppgifter om personer, men utredningen föreslår att myndigheten också ska få möjlighet att hämta in uppgifter om en juridisk person, ett företag, när det gäller uppgifter kring och hantering av pengar som kommer från trygghetssystemen.

Uppdragen går ut på att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett genomförande av två (lag)förslag från utredningen. Förslagen handlar om utökade möjligheter att inhämta uppgifter till beslutsunderlag, så som ekonomiska uppgifter om företag och individer och för att myndigheterna ska kunna kontrollera om kraven ifråga om ersättningar är uppfyllda och för att ge myndigheterna nödvändigt beslutsunderlag att fatta korrekta beslut. Detta kan gälla exempelvis ekonomisk information om assistansföretag, tandvårdsföretag med flera.

Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan ska göra en genomlysning av utredningens förslag och ge förslag på lagändringar som anses behövas för att uppnå intentionen samt analysera effekterna av dessa.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska redovisa sina respektive uppdrag till Socialdepartementet senast den 3 april 2018.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00