Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Anvisningar till Sida att ta fram underlag för ny strategi för utvecklingssamarbetet med Uganda 2018-2023

Publicerad

Regeringen har gett Sida i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Uganda. Strategin ska gälla för 2018-2023. Sverige är den sjätte största givaren i landet.

− Anvisningarna till den nya strategin har tydligare fokus på bland annat miljö- och klimatfrågornas betydelse för fattigdomsbekämpning samt jämställdhet. Det ger bättre möjligheter för Uganda att arbeta för långsiktig hållbar utveckling i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Regeringens ambition är att Sveriges stöd till Uganda i framtiden tydligare ska bemöta konsekvenser av klimatförändringarna, en snabbt ökande befolkning, snabbt minskande naturresurser och ett stort flyktingmottagande. Utvecklingssamarbetet med Uganda ska också bidra till ökad jämställdhet, förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt ett hållbart företagande och sysselsättning med anständiga arbetsvillkor.

− Vår tids ödesfråga är klimatförändringarna och Afrika är särskilt drabbat. Jordbruket och energiförsörjningen påverkas kraftigt av klimatförändringarna och de med minst resurser är mest drabbade. Uppdraget till Sida innebär därför ett tydligare fokus på hållbar användning av naturresurser, utveckling av förnybar energi och giftfria och resurseffektiva kretslopp. Stöd som bidrar till att trygga livsmedelsförsörjning på längre sikt kommer att vara centralt för att bekämpa fattigdom, säger Isabella Lövin.

Sida ska i sitt kommande förslag utgå från att huvudsakliga samarbetspartner fortsatt ska vara civilsamhällets organisationer, men ett begränsat samarbete med offentliga aktörer kan även föreslås. Underlaget ska även ta hänsyn till den ökade konfliktrisken i det ugandiska samhället och inkludera ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling.

Sida ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 1 maj 2018.

 

Presskontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.