Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Brister i Transportstyrelsens hantering av it-upphandling

Publicerad

I augusti 2017 gav regeringen Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, i uppdrag att utföra en granskning av Transportstyrelsens upphandling av förändrad it-drift. I granskningen, som i dag överlämnats till regeringen, konstateras att Transportstyrelsen i allt för hög grad saknade relevant kunskap om vilken typ av känslig information myndigheten hade samt att det saknades kännedom om hur denna ska hanteras.

Rapporten redovisar tre huvudskäl till bristerna i Transportstyrelsens hantering:

Eftersatt arbete med informationssäkerhet

Arbetet med informationssäkerhet vid myndigheten var sedan lång tid eftersatt. Säkerhetsfunktionerna var utspridda i organisationen och tillräcklig samordning saknades.

Orealistisk tidsplan

Transportstyrelsen inledde tre upphandlingar samtidigt. Tidsgränsen för hur snabbt det skulle gå för IBM att ta över it-driften var snäv.

Brist på kommunikation

Transportstyrelsens kommunikation var inte tillräcklig, såväl inom myndigheten som med andra berörda aktörer. Organisationen kring upphandlingen var komplex och därför ett hinder för effektiv kommunikation inom myndigheten. Styrelsen verkar endast ha fått översiktlig information och regeringen har inte involverats för att hantera de uppkomna svårigheterna.

När det gäller ansvarsfrågan härleds alla tre huvudskäl framför allt till myndighetens ledning. Styrelsen och generaldirektörerna har haft ett ansvar för hur myndigheten varit organiserad, prioriterat sina resurser och agerat i praktiken.

Regeringen beslutade den 3 augusti 2017 att en utredare skulle granska Transportstyrelsens upphandling av förändrad it-drift. Senare samma månad gav regeringen Thomas Bull uppdraget. Thomas Bull är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sami Mashial
Tf Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om denna rapport

Denna rapport kommer att ingå i departementsserien (Ds) med samma innehåll när den har levererats från tryckeriet.