Digitala standarder ska ge snabbare och effektivare planprocesser i kommunerna

Regeringen föreslog igår den 22 februari i en proposition att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om standarder för hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas. Proposition ska leda till att samhällsbyggnadsbranschen bättre kan ta tillvara de möjligheter en mer samordnad och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess ger.

- Det här är den största och viktigaste förändringen vi kan göra för att korta planprocesserna i Sverige. Enhetliga standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar kommer göra att kommuner och myndigheter kan jobba både snabbare, till lägre kostnad och mer transparent, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Kommuners och andra myndigheters arbete inom samhällsbyggnadsområdet har blivit alltmer digitaliserat. Men eftersom plan- och bygglagen saknar nationella bestämmelser om hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas, arbetar kommuner och myndigheter med detta på olika sätt. Det begränsar möjligheterna att hantera informationsflöden mellan aktörer på ett effektivt sätt och fullt ut ta tillvara digitaliseringens möjligheter till ökad effektivitet i handläggningsarbetet och transparens för medborgarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson