Förslag om förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker på remiss

I en promemoria som Finansdepartementet har remitterat i dag, föreslås att det ska införas en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen.

Krishanteringsregelverket skapades för att öka motståndskraften hos banker i EU, minska riskerna för framtida finanskriser och minska kostnaderna för skattebetalarna i händelse av en finanskris. Förslaget om en ny fordringsklass i förmånsrättsordningen utgör en viktig komponent i detta regelverk.

Fordringar i den nya fordringsklassen ska tas ut efter oprioriterade fordringar och före efterställda fordringar. Förslaget underlättar för potentiellt systemviktiga banker att uppfylla krishanteringsregelverkets krav på innehav av vissa skulder.

– Förslaget är av central betydelse för en effektiv hantering av banker i kris och för bankernas möjlighet att leva upp till krishanteringsregelverkets krav, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslaget ska träda i kraft den 29 december 2018.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thérèse Orlando Rülcker
Departementssekreterare/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 22 97
e-post till Thérèse Orlando Rülcker, via registrator