Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Nya jobb och fler konstformer – nu ska kulturskolan kartläggas

Publicerad

Att hitta utbildad personal och få med fler konstformer – det är några av den kommunala kulturskolans framtida utmaningar. Därför får Universitets- och högskolerådet och Statens kulturråd nu i uppdrag att göra en kartläggning.

Tillsammans ska myndigheterna kartlägga alla högskoleutbildningar i landet som skulle kunna leda till arbete som pedagog i kulturskolan. De ska också undersöka kulturskolornas behov av personal på kort och lång sikt.

Det handlar dels om att kulturskolan ska omfatta fler konstformer och bli mer tillgänglig, dels om att det ska bli lättare att rekrytera utbildad personal till kulturskolan. Det kan exempelvis finnas flera yrkeskategorier som skulle kunna vara aktuella för anställning i kulturskolan, men som i dag saknar utbildning inom pedagogik.

Kartläggningen ska leda till informationsinsatser till personer som kan vara intresserade av att arbeta i kulturskolan, eller som redan arbetar där. Enligt uppdraget ska myndigheterna också underlätta en fortsatt dialog om kulturskolans framtid genom att skapa nätverk mellan berörda organisationer och grupper.

- Det är viktigt att kulturskolan är tillgänglig och relevant för så många barn som möjligt, och att den även fortsättningsvis håller en hög kvalitet. Därför måste vi nu se över kompetensförsörjningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- För att alla barn i hela landet ska få en möjlighet att stå på scen, lära sig spela ett instrument eller producera musik behövs det utbildad personal i kulturskolan. Dagens beslut är en grundläggande pusselbit i det arbetet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kartläggningen ska delredovisas till Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet senast den 28 december 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2020.

Bakgrund

Regeringen aviserade i oktober 2014 att en nationell strategi för den kommunala kulturskolan skulle tas fram. I april 2015 tillsattes en utredning med uppdrag att lämna förslag till hur staten kan bidra till att göra den kommunala kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

I oktober 2016 överlämnade utredaren till regeringen betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU2016:69). Utredaren identifierade en rad områden där den kommunala kulturskolan kommer att möta utmaningar de kommande åren och lämnade förslag till satsningar på statligt stöd, funktioner för samordning och uppföljning samt insatser för kompetensförsörjning. Utredningen har remitterats.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.