Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Översyn av arbetslöshetsförsäkringen ska ge trygghet för fler

Publicerad

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är viktig för trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Regeringen tillsätter därför en utredning med syftet att utforma en ny och effektivare arbetslöshetsförsäkring. Utredningen ska bland annat titta på hur försäkringen skulle kunna inkludera fler och hur rätten till ersättning kan kopplas till vilka inkomster en individ har haft.

Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll i arbetsmarknadspolitiken. Försäkringen ska ge ekonomisk trygghet till den som förlorar sitt arbete och fungera som en omställningsförsäkring. Individen ska våga byta jobb utan att vara rädd att drabbas av ekonomisk kris. Det är viktigt för rörligheten på arbetsmarknaden.

- Alldeles för många står i dag utanför arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen har förbättrat försäkringen på flera sätt, men vi behöver se till att fler kan omfattas av den trygghet som arbetslöshetsförsäkringen ska ge. Det är viktigt för en fungerande arbetsmarknad med omställning mellan olika jobb, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Under mandatperioden har regeringen arbetat för att stärka a-kassan och förbättra skyddet för den som blir arbetslös. Regeringen har höjt taket i den inkomstrelaterade ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen, höjt grundbeloppet och förbättrat möjligheten till ersättning för deltidsarbetslösa. I budgetpropositionen för 2018 har regeringen också aviserat en sänkning av karensvillkoret inom arbetslöshetsförsäkringen från sju till sex dagar. Det har också beslutats om en tydlig reglering av förtroendeuppdrag i arbetslöshetsförsäkringen så att den som åtar sig ett förtroendeuppdrag kan förutse hur det påverkar rätten till a-kassa.

Dagens arbetslöshetsförsäkring är inte fullt ut anpassad till förhållandena på dagens arbetsmarknad med en mängd olika anställnings- och uppdragsformer. Allt färre omfattas av försäkringen, och den är även förknippad med omfattande administration. En arbetslöshetsförsäkring som grundas på inkomstuppgifter bedöms öka förutsebarheten i de enskildas försäkringsskydd och skapa förutsättningar för träffsäkra kvalifikationsvillkor. Det finns därför skäl att se över om dagens arbetsvillkor bör ersättas av villkor som grundar sig på tidigare inkomster.

Syftet med utredningen är att analysera och föreslå ett mer ändamålsenligt regelverk med ökad förutsebarhet och minskad administration, anpassat till nya förutsättningar.

Uppdraget till utredaren är bland annat att analysera:

• och lämna förslag till hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas
• vilka ändringar som behöver göras inom arbetslöshetsförsäkringen och lämna förslag till en ny lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring
• och lämna förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan utformas så att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson har utsett Maria Hemström-Hemmingsson till särskild utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Presskontakt

Sam Assadi
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon 08-4051000
Mobil 072-5381343
e-post till Sam Assadi

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.