Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Regeringen

Regeringen ger Statskontoret uppdrag avseende intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten

Publicerad

Regeringen beslutade den 15 februari att ge Statskontoret i uppdrag att analysera och bedöma om de ekonomiska underlagen från Försvarsmakten är ändamålsenliga som underlag för budgetprocessen. Statskontoret ska enligt uppdraget också föreslå åtgärder som Försvarsmakten eller regeringen bör vidta för att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

I den dialog som Försvarsdepartementet fört med Försvarsmakten under hösten och vintern har det framkommit att myndigheten gör en ny bedömning av sin ekonomiska situation i jämförelse med den som låg till grund för budgetpropositionen för 2018.

Mot bakgrund av de ekonomiska tillskott som beräknas tillföras myndigheten de närmaste åren, utmaningar i den ekonomiska planeringen samt övergången till en ny finansiell styrmodell 2019, anser regeringen att det är särskilt angeläget att säkerställa att Försvarsmakten har väl fungerande metoder för ekonomisk styrning, planering och uppföljning. Jämfört med 2014 beräknas de totala förstärkningarna av försvarsanslagen till cirka 25 miljarder kronor för perioden 2015–2020.

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera och bedöma om de ekonomiska underlag som Försvarsmakten lämnar till regeringen är ändamålsenliga som underlag för budgetprocessen. Utöver det ska Statskontoret analysera i vilken grad Försvarsmaktens metoder för ekonomisk planering svarar upp mot de ramar som följer av regeringens beslut, exempelvis rörande myndighetens uppdrag och finansiering. Statskontoret ska enligt uppdraget också föreslå åtgärder som Försvarsmakten eller regeringen bör vidta för att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten.

Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 14 december 2018.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00