Regeringen ser över regler kring miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Regeringen beslutade i dag att ge Transportstyrelsen i uppdrag att se över förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) och lämna förslag på lämpliga uppdateringar.

Miljö- och trafiksäkerhetskraven i förordningen SFS 2009:1 som reglerar statliga myndigheters inköp av bilar och bilresor behöver uppdateras. Den 1 juli 2018 införs även bonus-malus. Det innebär att definitionen av miljöbil försvinner och därmed också det grundläggande miljökravet i förordningen. Detta kommer även att få konsekvenser för de kommuner och landsting som använder miljöbilsdefinitionen i sina upphandlingar.

– Regeringens mål är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Det är viktigt att myndigheterna föregår med gott exempel. En ny miljöbilsdefinition ska bidra till att uppfylla målet och gynna de miljö- och trafiksäkerhetsmässigt bästa bilarna på den svenska marknaden. Transportstyrelsen får lämna förslag på lämpliga uppdateringar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

En delredovisning som beskriver konsekvenserna av olika alternativa miljöbilsdefinitioner ska lämnas senast den 29 mars 2018. Förslag på uppdaterade trafiksäkerhetskrav ska ingå i slutredovisningen som ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1166562
e-post till Karin Boman Röding

Bakgrund:

Syftet med förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) är att öka andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar. Förordningen innebär bland annat att statliga myndigheter enbart ska köpa in eller leasa miljöbilar, såvida de inte har särskilda skäl. I förordningen avses med en miljöbil en personbil som uppfyller kraven för den femåriga befrielsen från fordonsskatt.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter

Infrastrukturministern på sociala medier