Samförståndsavtal om samarbete kring finansiell stabilitet i Norden-Baltikum undertecknat

Finansmarknadsminister Per Bolund, hans motsvarigheter i Norden-Baltikum, samt myndighetscheferna för centralbanker, tillsynsmyndigheter och resolutionsmyndigheter, har tagit fram ett nytt samförståndsavtal för att underlätta samarbetet kring finansiell stabilitet och krishantering i regionen.

Ett nytt samförståndsavtal för att underlätta samarbetet gällande gränsöverskridande finansiell stabilitet har tagits fram av Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen samt Riksgälden, tillsammans med deras motsvarigheter i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge.

– Vi har ett mycket bra samarbete med våra närliggande grannländer. Finansiell stabilitet är ett viktigt område att samarbeta kring, särskilt mot bakgrund av de integrerade marknaderna i Norden-Baltikum. Goda kontakter mellan myndigheterna med ansvar för finansiell stabilitet är ovärderligt om något inträffar som hotar stabiliteten, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Eftersom länderna i Norden och Baltikum har sammankopplade finansiella finns ett gemensamt intresse avseende finansiell stabilitet. Samarbetet inom Nordic Baltic Stability Group fyller en sådan funktion och är unikt i att samla relevanta departement, tillsynsmyndigheter, centralbanker och resolutionsmyndigheter i dessa åtta länder.

Ett förnyat samförståndsavtal har träffats med anledning av etablerandet av resolutionsmyndigheterna, som i respektive länder sedan 2016 ansvarar för krishantering av gränsöverskridande finansiella företag. Den tidigare överenskommelsen undertecknades 2010 och omfattade då endast relevanta departement, tillsynsmyndigheter och centralbanker. Nu blir resolutionsmyndigheterna medlemmar i gruppen. Samarbetet inom Nordic Baltic Stability Group handlar bl.a. om informationsutbyte och gemensamma krisövningar, och formerna för det framgår av samarbetsavtalet.

Samförståndsavtalet ska ses som en avsiktsförklaring om hur samarbetet gällande finansiell stabilitet i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige kan bibehållas och utvecklas. Avtalet medför inga ändringar i formella beslutsprocesser för Sverige och går inte utöver gällande EU/EES-regler.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Niclas Alsén
Ämnesråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 27 04
e-post till Niclas Alsén, via registrator