Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Samhällsorientering för nyanlända ska handla mer om normer och värderingar

Publicerad

Regeringen anser att samhällsorienteringen för nyanlända ska handla mer om de normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Länsstyrelsen i Jönköpings län får därför i uppdrag att se över samhällsorienteringen. Syftet är att underlätta etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

De senaste årens kraftiga ökning av antalet asylsökande och nyanlända har ökat behovet av tidig och tydlig information om det svenska samhället och om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige. För många människor som kommer nya till Sverige innebär det en stor omställning att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Det är viktigt att samhället erbjuder relevant stöd i denna process.

Det är regeringens bedömning att det inom samhällsorienteringen för nyanlända ska ägnas större utrymme åt att informera om och diskutera rådande normer och värderingar i Sverige.

– Några av de värderingar som präglar Sverige är jämlikhet, individuella rättigheter och skyldigheter och ett tydligt värnande av barns rättigheter. Jämställdhet mellan kvinnor och män är något vi har kämpat för under lång tid, och vi har kommit väldigt långt. Regeringen vill att samhällsorienteringen för nyanlända ska handla mer om de här sakerna, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får därför i uppdrag att se över och revidera det nationellt framtagna utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen i kommunerna. Materialet ska på ett tydligare sätt än i dag synliggöra de normer och värderingar som kommer till uttryck genom lagar och regler samt hur det svenska samhället är organiserat. Länsstyrelsen ska också se över hur man kan säkerställa kvalitet i utförandet av samhällsorientering. Övriga länsstyrelser ska bistå Länsstyrelsen i Jönköpings län i arbetet.

I uppdraget ingår också att se över i vilken utsträckning det befintliga utbildningsmaterialet används och kompletteras med regionalt eller lokalt framtaget stödmaterial och diskussionsunderlag. Länsstyrelsen ska även lämna förslag till ett nationellt stödmaterial som riktar sig till anställda inom offentligfinansierade verksamheter som i sitt dagliga arbete möter nyanlända och hanterar frågor som rör normer och värderingar samt hur materialet kan tillgängliggöras.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2018.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Jobb i fokus

Regeringen har genomfört ett antal strukturreformer för att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Fler nyanlända måste snabbare komma i arbete. En effektiv användning av tid från dag ett är grundläggande för en effektiv etablering. Alla som kan jobba ska jobba och bidra till vår gemensamma välfärd.

Viktiga verktyg för att korta tiden till arbete för den som beviljats uppehållstillstånd:

  • Tidiga kompetenskartläggningar
  • Svenska från dag ett
  • Tydliga krav på individen
  • Utbildningsplikt
  • Snabbspår till bristyrken

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?