Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning ska komplettera den nya EU-förordningen om konsumentskyddssamarbete

Publicerad

Regeringen tillsätter idag en utredning som ska ta fram kompletterande regler till den nya EU-förordningen om konsumentskyddssamarbete som börjar att gälla 2020. Syftet är att analysera hur myndigheternas befogenheter enligt förordningen ska kunna utövas effektivt och rättssäkert.

EU beslutade under hösten om en ny förordning som reglerar hur bland annat Konsumentverket och motsvarande tillsynsmyndigheter i Europa ska samarbeta när företag bryter mot konsumentskyddande regler – rörande t.ex. marknadsföring eller avtalsvillkors skälighet –, samt vad myndigheterna ska ha för befogenheter i dessa sammanhang. För att förordningen ska kunna utövas rättssäkert och i enlighet med svensk grundlag ska en utredning ta fram kompletterande regler. Utredningen kommer att ledas av Dag Mattsson, justitieråd i Högsta domstolen.

- Utvecklingen på konsumentmarknaderna, inte minst den ökade digitaliseringen, innebär utmaningar för tillsynsmyndigheterna. Det är därför angeläget att myndigheterna har goda möjligheter att utöva en effektiv tillsyn, säger konsumentminister Per Bolund.

Utredaren ska enligt direktivet:

  • analysera vilka författningsändringar som kan behöva göras för att befogenheterna i förordningen ska kunna utövas av behöriga myndigheter på ett effektivt och rättssäkert sätt,
  • bedöma vilka tillsynsmyndigheter som bör anses vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen och vilka befogenheter respektive myndighet bör ha, och
  • lämna de författningsförslag som behövs för att komplettera den nya förordningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

EU-förordningen innehåller vissa befogenheter som tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna måsta ha tillgång till. Det handlar bland annat om möjligheten att under vissa förutsättningar kunna begära information av olika typer av aktörer, kunna göra köp under dold identitet och kunna beordra att varningsrutor visas när konsumenter besöker vissa webbplatser. Förordningen börjar att tillämpas den 17 januari 2020.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00