Innehållet publicerades under perioden

-

Utredning ska se över regelverket för nätkoncessioner

Publicerad

Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska se över dagens regler för att få tillstånd att bygga och driva elledningar. Regeringen har utsett Elisabet Falemo till särskild utredare.

Idag krävs tillstånd, nätkoncession, enligt ellagen för i stort sett alla elledningar. Tillståndsprocessen ser likadan ut – oavsett om det rör sig om en mycket kort markkabel eller om det rör sig om en lång och hög luftledning. Utredningen ska undersöka om reglerna om nätkoncession bör ändras så att tillståndsprocesserna blir effektivare, utan att kvaliteten på prövningen försämras.

– Reglerna om nätkoncessioner har blivit omoderna och det är dags att göra en grundlig genomlysning. Regelverket ska säkerställa att elnätet byggs ut på ett miljömässigt och samhällsekonomiskt hållbart sätt. Reglerna ska ge förutsättningar för en effektiv prövning som är anpassad till den verksamhet som ska prövas, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Utredaren ska också bedöma om innebörden av att få nätkoncession bör ändras. Energimarknadsinspektionen gör idag en noggrann prövning enligt ellagen och miljöbalken innan myndigheten fattar beslut om nätkoncession. En nätkoncession, som meddelas med stöd av ellagen, hindrar dock inte att kommun eller länsstyrelse sedan förbjuder verksamheten inom tillsynen enligt miljöbalken.

Dessutom ska utredaren titta på om reglerna om samredovisning av nätområden bör ändras och göra en första analys av om det svenska systemet med tre elnätsnivåer – lokalnät, regionnät och stamnät – borde ändras till ett system med två nätnivåer för att anpassa det svenska systemet till det normala i Europa.

Som särskilt utredare har regeringen tillsatt Elisabet Falemo. Elisabet Falemo är generaldirektör vid Elsäkerhetsverket och har tidigare bland annat lett en utredning om miljöbalkens riksintressesystem. Utredningen ska redovisas sina slutsatser senast den 10 juni 2019.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00