Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Utredningen Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov presenterades

Publicerad

Regeringens särskilde utredare Ingemar Wahlberg överlämnade den 20 februari sitt betänkande rörande Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. Utredningen har bland annat haft uppdraget att göra en analys över Försvarsmaktens materielbehov och lämna förslag på prioriterings- och effektiviseringsåtgärder, såväl inom som utöver tilldelade ekonomiska ramar.

Utredningen Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov tillsattes den 14 december 2016 som en del av den försvarspolitiska överenskommelsen 2015. Försvarsgruppen, som utgjordes av representanter för de fem partier som stod bakom den ursprungliga försvarsöverenskommelsen, ville på ett tydligt och transparent sätt få Försvarsmaktens materielbehov värderade och prioriterade av en oberoende utredare. Samtidigt skulle utredningen lämna förslag till hur materielförsörjningen kan effektiviseras.

Om de ekonomiska ramarna behålls på samma nivå som i dag menar utredningen att kvaliteten på Försvarsmaktens materiel kommer att minska och att den operativa förmågan hos förbanden efter hand inte kan bevaras. Till följd av detta föreslår utredningen vissa omprioriteringar för att minska försämringen av den operativa förmågan.

Utredningen redovisar också en rad förslag till prioriteringar av materielbehoven i olika ekonomiska nivåer utöver de tilldelade ekonomiska ramarna under perioden 2021–2030.
Utredningen kommer att utgöra underlag för regeringens och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden efter 2020.

Utredningen kommer att remissbehandlas.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00