Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Beslutad proposition: Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att överlämna propositionen Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen till riksdagen. Syftet är att stärka skyddet för arbetstagarna och att motverka fusk och kriminalitet, samtidigt som arbetsmarknadens parters möjlighet att reglera entreprenörsansvar i kollektivavtal värnas.

Bygg- och anläggningsbranschen går för högtryck i Sverige. Samtidigt är det en bransch som brottas med stora utmaningar när det gäller fusk och rent kriminell verksamhet. För att stärka skyddet för arbetstagarna och främja en sund konkurrens föreslår regeringen en helt ny lag om ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

– Det kan aldrig accepteras att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar sina arbetstagare den lön de har rätt till, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Lagförslaget innebär att en arbetstagare som inte får ut sin lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara. Om entreprenörsansvaret aktualiseras så kan den entreprenör som betalat arbetstagarens lön i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren. Förslaget förväntas göra det svårare för oseriösa aktörer att verka då det väntas leda till noggrannare kontroller av vilka underentreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser.

En viktig utgångspunkt i den svenska modellen är att arbetsmarknadens parter ska kunna avtala om en reglering som är anpassad till de förutsättningar som gäller i den bransch eller i den verksamhet som avtalet gäller. Enligt lagförslaget ska parterna därför kunna reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal som ska tillämpas i stället för lagen under vissa förutsättningar.

– Det är min uppfattning att befintliga kollektivavtalslösningar i byggsektorn ger ett motsvarande skydd som lagen eftersträvar. Frågan om ett visst kollektivavtal uppfyller lagens krav avgörs dock ytterst av rättstillämpningen, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Entreprenörsansvaret föreslås gälla både inhemska och utstationerade arbetstagare. Lagförslaget innebär vidare att arbetstagaren och arbetstagarorganisationerna ska ha rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan. Brott mot informationsskyldigheten föreslås kunna leda till skadestånd.

Regeringen har tidigare infört personalliggare på byggarbetsplatser för att motverka svartarbete. Från den 1 juli 2018 införs för vissa arbetsgivare en skyldighet att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Den skyldigheten utvidgas till alla arbetsgivare från årsskiftet 2018/19. Regeringen har gett åtta myndigheter i uppdrag att utveckla sina metoder för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet och rivit upp lex Laval så att det alltid ska vara möjligt för fackförbund att kräva ett svenskt kollektivavtal.

Regeringen föreslår att de nya bestämmelserna om entreprenörsansvar ska träda i kraft den 1 augusti 2018.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.