Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Demokrativillkor i statlig bidragsgivning ska utredas

Publicerad

Regeringen har beslutat att utreda demokrativillkor i statsbidrag till det civila samhället, för att säkerställa att offentliga medel går till verksamheter och organisationer som utgår ifrån demokratiska värderingar, som jämställdhet och antidiskriminering. Till särskild utredare förordnas f.d. justitierådet Karin Almgren.

 – Våra gemensamma medel ska inte gå till organisationer som undergräver demokratin. Det behövs ett förtydligat demokrativillkor och en mer enhetlig prövning av organisationerna. Det är något som också efterfrågats av det civila samhället, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Staten delar ut ca 13 miljarder kronor årligen till civila samhället, via ett trettiotal myndigheter och drygt 80 förordningar. Demokrativillkoren ser olika ut och myndigheter gör därför olika bedömningar om vad som krävs. Det bidrar till en otydlighet om vad en organisation ska förhålla sig till för att få ta del av statliga bidrag.

– Jag är mycket glad att Karin Almgren kommer att leda utredningen. Hon har en gedigen erfarenhet och kunskap för uppdraget, säger Alice Bah Kuhnke.

Utredningen Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning (Ku 2018:01) får bland annat i uppdrag att:

  • redovisa hur de demokrativillkor som finns i de förordningar som styr den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer är utformade,
  • göra en samlad analys av vilka svårigheter och utmaningar de ansvariga myndigheterna och det civila samhället har med dagens system, såväl vad gäller beslut om bidragsgivning utifrån demokrativillkoret som hur efterlevnaden av villkoret följs upp,
  • föreslå ett förtydligat, rättssäkert och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen med beaktande av föreningsfriheten,
  • samverka med de bidragsutbetalande myndigheterna och företrädare för civilsamhällets organisationer i arbetet med att ta fram ett nytt tillämpbart demokrativillkor,
  • analysera vilka delar av en bidragssökande organisations uppbyggnad och verksamhet som ska granskas i förhållande till demokrativillkoret och hur denna granskning bör genomföras, och
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Utredningen ska slutrapportera sitt uppdrag senast den 20 juni 2019.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Särskilda utredaren Karin Almgren

Karin Almgren är född 1952 och är jurist. Hon har bland annat varit departementsråd i Finansdepartementet och kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Hon var justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen från 2000 – 2017 (från 2000–2011 med titeln regeringsråd). Hon har haft flera uppdrag som utredare och hon har en mycket god erfarenhet av förvaltningsrättsliga frågor.

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning (Dir. 2018:19)