Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag på en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke. Sex ska vara frivilligt, om det inte är det så är det olagligt. Samtidigt får Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida information till ungdomar om den nya lagstiftningen.

Sexualbrotten ökar i Sverige och yngre kvinnor är de som är mest utsatta. Samtidigt anmäls för få av dessa brott. För att vända den negativa utvecklingen behövs såväl ny lagstiftning som attitydförändringar. Regeringen föreslår därför att en samtyckeslagstiftning införs som säger det självklara. Sex ska vara frivilligt. Det ska alltså inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat ett offers särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för till exempel våldtäkt.

Förslaget innebär också att två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Båda med ett fängelsestraff på högst fyra år. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt. Detta innebär att fler kommer att kunna dömas för övergrepp jämfört med i dag, till exempel när man borde inse risken för att någon inte deltar frivilligt men ändå genomför en sexuell handling med den personen.

Regeringen föreslår bland annat också att:

  • Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder. Ändringarna syftar bland annat till att komma bort från problemet att alltför stor vikt tidigare har lagts vid barnets kroppsutveckling.
  • Den som utsätts för ett sexualbrott ska få stöd tidigare i processen. När en förundersökning om sexualbrott inleds ska en anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart.

Förslagen som nu presenteras bygger på förslag från en parlamentarisk kommitté där alla riksdagspartier har varit representerade.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

För att det ska ske en verklig förändring måste lagstiftningen få genomslag i hela samhället. Därför har regeringen gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet riktade till i huvudsak ungdomar men även till de vuxna som möter ungdomar i vardagen. Mäns och pojkars ansvar måste tydliggöras samtidigt som alla utsatta måste känna till sina rättigheter och våga anmäla.

Brottsoffermyndighetens uppdrag går ut på att ta fram informationsmaterial om innebörden av den nya lagstiftningen tillsammans med en webbaserad utbildning och en lärarhandledning. Uppdraget pågår i 3 år och myndigheten får 5 miljoner kronor per år i extra resurser för detta.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh