Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förlängning av transportkorridor till Norrland och Norge

Publicerad

EU-kommissionen genomför just nu en revidering av de så kallade stomnätskorridorerna. För regeringen är det viktigt att hela Sverige ges goda förutsättningar att växa och utvecklas. Därför kommer Sverige i sitt förslag till EU-kommissionen föreslå att den befintliga stomnätskorridoren ”Skandinavien – Medelhavet” som i dag bara sträcker sig till Stockholm ska förlängas hela vägen upp till den svensk-finska gränsen vid Haparanda samt till Oslo via Örebro.

Stomnätskorridorerna är utpekade transportstråk för att bättre sammanlänka Europa. Korridorerna möjliggör ett mer effektivt och hållbart transportsystem.

Regeringen vill att korridoren "Skandinavien – Medelhavet" som i dag bara sträcker sig till Stockholm ska förlängas hela vägen upp till Haparanda samt till Oslo via Örebro. Det är ett viktigt besked för flera infrastrukturprojekt i framförallt norra Sverige som, om förslaget realiseras, får förutsättningar att ansöka om medfinansiering från EU:s så kallade CEF-fond (Connecting Europe Facility). I och med att EU prioriterar utbyggnaden av stomnätskorridorerna så allokeras majoriteten av budgeten inom CEF just till projekt längs dessa korridorer. En förlängning innebär dessutom en möjlighet för berörda regioner att samverka i det transeuropeiska samarbetet för transport.

– Det finns ett starkt intresse i frågan från regionala aktörer och det är därför glädjande att i dag kunna lämna detta besked. Jag har goda förhoppningar om att EU-kommissionen kommer lyssna på det svenska önskemålet – inte minst då det också finns ett starkt finskt intresse i frågan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vad är en stomnätskorridor?

Stomnätskorridorerna är utpekade transportstråk för att bättre sammanlänka Europa. Syftet är att planera och utveckla infrastrukturen utifrån behov och tillgängliga resurser. Stomnätskorridorerna omfattar alla trafikslag (vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjötransportvägar och flygplatser) och särskilt anslutningsplattformarna mellan trafikslag (havshamnar, inre hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler). För mer information besök:

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter

Infrastrukturministern på sociala medier