Förslag om mer oberoende redovisningstillsyn av börsnoterade företag

Regeringen har tagit ytterligare steg för att motverka offentliggörande av felaktig eller missvisande finansiell information om börsnoterade företag. I lagrådsremissen En ny ordning för redovisningstillsyn som överlämnas i dag föreslås bland annat att övervakningen av regelbunden finansiell information flyttas från börserna och i stället kan överlämnas till ett oberoende övervakningsorgan.

Syftet med redovisningstillsynen är att bidra till en konsekvent tillämpning av de redovisningsregler som gäller för emittenter av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad (t.ex. Stockholmsbörsen). Regelbunden finansiell information som offentliggörs i exempelvis årsrapporter ska granskas så att de uppfyller de krav som ställs i redovisningsregler och åtgärder ska vidtas när överträdelser upptäcks.

- Genom de föreslagna förbättringarna stärker vi investerarskyddet och förtroendet för kapitalmarknaden. Det är avgörande för en fungerande marknad att vi kan lita på informationen på den, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

I lagrådsremissen föreslås att kravet på börserna att övervaka den regelbundna finansiella information som emittenterna offentliggör ska tas bort. I stället föreslås en möjlighet till uppdelat ansvar för redovisningstillsynen, på så sätt att den löpande övervakningen får överlämnas till en nämnd, med representativa företrädare på redovisningsområdet. Finansinspektionen, som behörig myndighet, ska ha kvar det yttersta ansvaret och fortsatt ha befogenhet att besluta om ingripanden vid eventuella överträdelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling, via registrator
Mattias Laine
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 35 53
e-post till Mattias Laine, via registrator