Hårdare straff för matfusk

Regeringen vill att straffen för matfusk ska skärpas och föreslår därför i en proposition till riksdagen att allvarliga former av fusk ska kunna leda till fängelsestraff på högst två år.

- Människor ska kunna känna sig trygga med att maten de köper är det som den utger sig för att vara. Matfusk är väldigt allvarligt eftersom det kan få stora konsekvenser för människor, samtidigt som det skadar det svenska varumärket och förtroendet för svenska livsmedel. Därför tar regeringen nu hårdare tag mot matfusket och skärper lagarna ordentligt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I lagförslaget föreslår regeringen att fängelse på upp till två år införs i straffskalorna för allvarliga brott på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter. Böter ska även fortsättningsvis ingå i straffskalan samtidigt som vissa mindre allvarliga överträdelser av administrativ karaktär föreslås kunna leda till sanktionsavgifter på minst 1 000 kr och högst 100 000 kr.

I dag är böter det enda straff som kan dömas ut för brott mot livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter. Eftersom matfusket kan få allvarliga konsekvenser för både människor och djur anser regeringen att dagens straff inte motsvarar brottens svårighetsgrad.

Enligt förslaget ska de nya lagarna börja gälla från och med 1 januari 2019.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht samt närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng

När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen.