Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Lise Bergh ska utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige

Publicerad

Regeringskansliet har gett juristen Lise Bergh i uppdrag att utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Som svar på rekommendationer från FN har regeringen annonserat att en oberoende institution för mänskliga rättigheter ska inrättas, med syfte att bl.a. följa upp hur Sverige lever upp till de internationella konventioner staten undertecknat.

– Sverige har under lång tid fått kritik från både Europarådet och FN för hur vi lever upp till de internationella konventioner vi har förbundit oss till. En oberoende institution för mänskliga rättigheter blir ett verktyg för att motverka övertramp och stärka de mänskliga rättigheterna, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Utredaren ska, med utgångspunkt i de s.k. Parisprinciperna, ta fram förslag på inrättande av en MR-institution.

– Jag är oerhört glad över att fått detta uppdrag. Jag har en bred kunskap om mänskliga rättigheter och jag har en god förankring i det civila samhället som arbetar med rättigheter. Uppdraget är efterlängtat, nämligen att ge förslag på en sedan länge efterfrågad nationell institution för mänskliga rättigheter. Det är viktigt också att säga att jag ska samarbeta med det civila samhället som idag är de som granskar staten och att de ska ha en framträdande roll både i utformandet av ett förslag till institution och i den framtida institutionen, säger Lise Bergh.

Utredaren ska

  • utreda och lämna förslag på hur en MR-institution kan utformas för att uppfylla Parisprinciperna inom de rättsliga ramar som följer av bl.a. regeringsformen och budgetlagen (2011:203),
  • utreda och lämna förslag på placering av MR-institutionen vid en redan befintlig institution, och
  • beräkna kostnaderna för de förslag som lämnas och föreslå finansiering.

I uppdraget ingår bland annat att analysera Parisprincipernas innebörd och krav i förhållande till Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och lämna förslag på institutions uppgifter och befogenheter. Utredaren ska även lämna förslag på hur institutionen ska kunna främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med konventionens artikel 33.

Parisprinciperna

Enligt Parisprinciperna ska institutionens uppgifter bland annat inkludera att lämna rådgivande yttranden, rekommendationer, förslag och rapporter, lämna synpunkter både på befintlig lagstiftning och på författningsförslag, uppmärksamma regeringen på situationer där de mänskliga rättigheterna kränks och lägga fram förslag för att komma till rätta med dem.

Enligt Parisprinciperna bör en MR-institution kunna höra vilken person som helst samt ta emot dokument och information som är nödvändiga för att institutionen ska kunna bedöma situationer som hör till dess ansvarsområde. Den bör också ha rätt att offentliggöra sina ställningstaganden och rekommendationer, endera direkt till allmänheten eller via press och andra medier.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lise Bergh

Lise Bergh är ordförande för Rädda barnen och har tidigare varit generalsekreterare för Amnesty International, statssekreterare och ställföreträdande jämställdhetsombudsman. Hon har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter.

Bokstavsutredning

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet och utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds. En kommitté däremot redovisar sitt arbete i ett betänkande i form av en SOU. Utredningar av en bokstavsutredare eller en kommitté brukar vanligtvis remitteras för att inhämta synpunkter från remissinstanser på förslagen.