Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Ny informationssatsning mot sexuella trakasserier på arbetsmarknaden med anledning av #metoo

Publicerad

Regeringen satsar ytterligare 3,5 miljoner kronor på att motverka diskriminering på arbetsmarknaden under 2018. Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsmiljöverket (AV) får i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av #metoo.

– I samband med uppropen blev det tydligt att det saknas kunskap om diskrimineringslagens krav på att arbetsgivare ska förebygga sexuella trakasserier. Arbetet mot diskriminering är en boll som vi aldrig får sluta hålla i rullning, därför ger vi myndigheterna dessa uppdrag, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Dagens regeringsbeslut innebär två uppdrag till (DO) respektive Arbetsmiljöverket (AV) om att stärka kunskapen och stödja arbetet mot sexuella trakasserier. Myndigheterna ska tillsammans ta fram en digital plattform med stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier.

– Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, som började gälla i mars 2016, innebär ett stort steg framåt i arbetsmiljöarbetet. Föreskrifterna förtydligar vad arbetsgivare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. Kränkande särbehandling är ett av områdena som står i fokus i föreskrifterna som även omfattar sexuella trakasserier, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

DO ska även genomföra särskilda främjande- och tillsynsinsatser. DO får totalt 2,5 miljoner kronor. AV får totalt 1 miljon kronor.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Regeringens arbete mot diskriminering

Diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder har ändrats sedan 1 januari 2017, vilket innebär att aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet ska omfatta samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Av lagen framgår att aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter.

Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg, och innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska undersöka om det finns risker för diskriminering, analysera orsakerna, åtgärda, följa upp och utvärdera arbetet. Detta ska genomföras och dokumenteras löpande.

De nya bestämmelserna innebär även att lönekartläggning av kvinnors och mäns löner och anställningsvillkor nu ska genomföras årligen, istället för vart tredje år.
Regeringen har utöver detta stärkt DO:s anslag med 20 miljoner kronor per år, för ett mer effektivt arbete mot diskriminering.

I och med budgetpropositionen för 2018 ökas anslagen till lokala antidiskrimineringsverksamheter med 15 miljoner kronor årligen.

För att uppnå målet om ett samhälle fritt från diskriminering avser regeringen att tillsätta en utredning för att analysera och se över behovet av effektivare sanktionsmöjligheter kopplat till efterlevnaden av bestämmelserna om aktiva åtgärder, inkl. lönekartläggningar. Utredningen kommer att tillsättas under våren 2018.