Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nytt kunskapscentrum ska få fler att cykla

Publicerad

I dag invigdes Cykelcentrum, det nya kunskapscentrumet för forskning och utveckling om cykling, av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Cykelcentrum är en del i regeringens arbete med ökad och säker cykling samt den nationella cykelstrategin. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, kommer att driva verksamheten.

Regeringen vill uppmuntra fler människor att cykla. En ökad och säker cykling kan bland annat minska resandets miljöpåverkan och bidra till en bättre folkhälsa. Cykelcentrum ska bland annat samla och sprida kunskap och öka det tvärvetenskapliga samarbetet. I Cykelcentrums uppgift ingår även att säkra en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom cykelområdet, exempelvis genom doktorandprogram.

– Cykeln som transportmedel är bra både för folkhälsan och klimatet. Efter år av minskat cyklande vill vi vända utvecklingen. Som ett led i vår cykelstrategi lanserar vi i dag landets första nationella cykelcentrum. Ökad forskning, utvecklingsarbete och kunskapsspridning är vägen till ökat cyklande, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Cykelcentrum ligger i VTI:s lokaler i Linköping.

Fakta
I budgetpropositionen för 2018 föreslog regeringen att ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling inrättas med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som administrativ värd. Regeringen har utökat anslaget till VTI med 5 miljoner kronor årligen under 2018 till 2021.

Cykelstrategin
En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Regeringen arbetar för ökad och säker cykling. Genom den nationella cykelstrategin vill regeringen stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. Syftet med strategin är bland annat att medborgarnas resor ska förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Infrastrukturministern på sociala medier