Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ökade tillståndskrav och mer mångfald i välfärden

Publicerad

Regeringen har överlämnat proposition Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden till riksdagen. Förslaget innebär att ägare och ledning för välfärdsföretag och organisationer kommer att lämplighetsprövas. Även förenklade upphandlingsregler föreslås.

Torsdagen den 15 mars 2018 beslutade regeringen om en proposition om Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden. Propositionen innehåller nya krav för tillstånd och godkännande att bedriva verksamhet enligt skollagen, SoL och LSS. Tillstånd får endast beviljas den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat den insikt i de gällande föreskrifter som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet. Exempelvis ska tidigare brottslighet av förmögenhetsrättslig karaktär kunna beaktas vid lämplighetsprövningen. Kretsen som ska prövas omfattar styrelse och ägare samt andra med ett väsentligt inflytande över verksamheten.

- Det finns ett behov av att säkra samhällets krav på att de som äger och driver företag inom skola, vård och omsorg har ett långsiktigt och seriöst engagemang och bedriver en god och högkvalitativ verksamhet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Tillståndsinnehavaren och skolhuvudmannen ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. I propositionen föreslås också att tillståndsplikt införs för hemtjänst samt för ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet enligt LSS.

- Förslaget innebär sammanfattningsvis att det kommer att ställas högre krav än idag på enskilda som vill starta upp exempelvis en skola eller ett äldreboende och tillsynsmyndigheterna får fler verktyg att avvisa oseriösa aktörer från välfärdssystemet, säger Ardalan Shekarabi.

Propositionen innehåller också förslag om möjlighet att reservera vissa upphandlingar för idéburna aktörer och att förenkla upphandlingsregler för upphandlingar av välfärdstjänster som understiger EU-direktivets tröskelvärde.

- Syftet med upphandlingsförslagen är att förenkla för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Syftet är också att skapa bättre möjligheter att inom ramen för upphandlingsreglerna ta tillvara de särskilda mervärden som leverantörer inom den idéburna sektorn kan erbjuda, säger Ardalan Shekarabi.

Förslagen föreslås träda ikraft 1 januari 2019.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.