Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen överlämnar proposition gällande körkortslån

Publicerad

För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden vill regeringen införa en möjlighet till lån för utbildning för körkort. Som en förberedelse för att kunna införa ett sådant lån har regeringen i dag fattat beslut om en proposition med förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och lagen om trafikskolor.

Många lediga jobb kräver körkort. Ofta är körkort ett krav för arbeten som inte kräver längre arbetslivserfarenhet och omfattande utbildningar. Körkort skulle därmed kunna öka vissa individers chans att få arbete. För att förbättra möjligheten att matchas mot arbete avser regeringen därför att införa en möjlighet till statligt lån för utbildning för B-körkort.

För vissa grupper kan de ekonomiska förutsättningarna utgöra ett hinder för att finansiera en körkortsutbildning samtidigt som ett B-körkort kan underlätta för jobbmatchningen. Arbetssökande och unga har generellt sett en svagare ekonomisk situation och kan därför antas ha ett större behov av att kunna låna pengar för att ta körkort.

Lånet är tänkt att i ett första steg riktas till vissa arbetslösa personer i åldern 18–47 år. Under 2019 avser regeringen att utvidga möjligheten även till unga i åldern 19–20 år som avslutat en gymnasieutbildning. Lånet är avsett att administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Regeringen har i dag fattat beslut om en proposition som föreslår nödvändiga lagändringar för att lån till körkort ska kunna införas. I propositionen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i lagen (1998:493) om trafikskolor. Syftet med lagändringarna är att dels skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån, dels göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt.

Sekretess ska enligt förslaget till ändring i offentlighets- och sekretesslagen gälla i ärenden om körkortslån hos CSN för uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

I lagen om trafikskolor föreslås ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om trafikskolors skyldighet att i ärenden om körkortslån lämna uppgifter om elever. I samma lag föreslås en bestämmelse som innebär att i de fall en gärning är straffbelagd både enligt lagen om trafikskolor och enligt brottsbalken eller bidragsbrottslagen (2007:612) så ska straffbestämmelsen i lagen om trafikskolor inte tillämpas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Regeringen avser att presentera den närmare regleringen av körkortslånet under sommaren.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.