Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tydligare regler om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Förslaget har i dag överlämnats till Lagrådet.

Syftet med anmälningsskyldigheten är att den ska bidra till att stärka allmänhetens förtroende för de myndigheter och offentliga funktionärer som omfattas. Anmälningsskyldigheten minskar risken för handel med finansiella instrument som kan vara förtroendeskadlig.

Den nya lagen gör det tydligare vilka anställda och uppdragstagare i statliga myndigheter, kommuner och landsting som ska vara anmälningsskyldiga. Sedan tidigare är statsråden enligt ett regeringsbeslut skyldiga att anmäla sina innehav av finansiella instrument. Nu tas denna skyldighet in i lagen.

– Det är viktigt att allmänheten har högt förtroende för offentlig verksamhet. Flera myndigheter anser att dagens regler kan vara svåra att tillämpa. Genom det här förslaget får myndigheterna ett tydligare stöd, säger finansmarknads- och konsumentminister
Per Bolund.

Reglerna om anmälningsskyldighet blir också mer flexibla. I dag ska alla direkta innehav av finansiella instrument anmälas. Enligt förslaget ska regeringen vid behov få bestämma att vissa indirekta innehav också ska anmälas. Regeringen kan också bestämma att vissa finansiella instrument får undantas från anmälningsskyldighet. För mer enhetlig tillämpning ges regeringen rätt att föreskriva hur anmälningarna ska ske och hur de myndigheter som omfattas av reglerna ska hantera anmälningarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling
Gabriel Lind af Hageby
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 30 79
e-post till Gabriel Lind af Hageby, via registrator