Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

EU-förbud mot vissa ämnen i växtskyddsmedel som skadar pollinerande insekter

EU:s medlemsländer har godkänt EU-kommissionens förslag om att förbjuda mot tre olika neonikotinoider, en grupp ämnen som används i växtskyddsmedel, vid odling utomhus. Sverige är ett av de länder som röstade för kommissionens förslag.

Pollineringen av blommor är en grundläggande funktion i ekosystemen på land och en förutsättning för odling av många grödor. Kommissionens förslag kommer efter att den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA har utvärderat de tre aktuella neonikotinoiderna imidakloprid, klotianidin och tiametoxam. EFSA:s utvärdering visar att dessa ämnen har skadliga effekter på bin och andra pollinerande insekter. Utvärderingen visar även att ämnena inte med säkerhet kan användas i odling utomhus eftersom de bryts ned långsamt i naturen och kan finnas kvar i jorden och i växtrester även efterföljande odlingsår.

− Sverige delar EFSA:s slutsats om att dessa ämnen är skadliga för pollinatörer. Därför har vi stöttat förslaget till förbud som EU-kommissionen lagt fram. Det här är ett viktigt steg för att skydda den viktiga funktion som bin och andra pollinerande insekterna fyller i vårt samhälle, säger miljöminister Karolina Skog.

Förslaget som har röstats igenom innebär att de tre neonikotinoiderna endast får användas i permanenta växthus. Nästa steg är att EU-kommissionen inom de kommande veckorna antar och publicerar de nya bestämmelserna. Efter det har EU:s medlemsländers behöriga myndigheter ett halvår på sig att ompröva godkännandena för de produkter som finns på marknaden i dag och dra tillbaka godkännanden för de produkter som används i fält.

Kontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vad är neonikotinoider?

Neonikotinoider är en grupp verksamma ämnen i växtskyddsmedel vars kemiska struktur påminner om nikotin och som har en bred användning i jordbruket för att bekämpa olika skadeinsekter. De kan antingen appliceras på fröet (så kallad betning), spridas som granulat i marken i samband med sådden eller sprutas direkt på växten.