Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Publicerad

I en proposition som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen lämnas förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Regeringen föreslår även ändrade utgiftsramar och anslag för 2018 till följd av lagförslagen i propositionen.

Med anledning av Lagrådets synpunkter har vissa justeringar och förtydliganden gjorts i förhållande till lagrådsremissen. Förslagen i propositionen överensstämmer dock i huvudsak med förslagen i lagrådsremissen.

Det föreslås att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda.

Dessa är bland annat följande:

  • Utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.
  • Utlänningen ska ha anvisats en kommun som ska ordna boendet. Det innebär att den som uppgett sig vara ett ensamkommande barn men som bedömts som uppenbart vuxen vid asylansökan som huvudregel inte omfattas av förslaget.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats när utlänningen är 18 år eller äldre.
  • Utlänningen ska befinna sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs.
  • Utlänningen ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.
  • Utlänningen ska också genomgå en vandels- och säkerhetsprövning.

En ansökan om ett sådant uppehållstillstånd föreslås endast få göras under en begränsad tid på tre månader och vid ett tillfälle.

En utlänning som beviljas ett sådant uppehållstillstånd ska omfattas av befintligt regelverk om uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå och om permanent uppehållstillstånd vid försörjning.

Ett uppehållstillstånd ska få beviljas även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att göra sin identitet sannolik. Alla andra krav måste dock vara uppfyllda.

Förslaget innebär också att om det finns särskilda skäl ska uppehållstillstånd få beviljas även vid studier på deltid. Särskilda skäl kan till exempel vara vissa fall när en person i den aktuella gruppen är förhindrad att studera på heltid på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller arbete.

Propositionen innehåller även förslag om att anpassa bestämmelserna om uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå så att studier på sammanhållna yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen eller liknande utbildningar inom introduktionsprogram i gymnasieskolan kan ge samma möjlighet till uppehållstillstånd som studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Bestämmelserna om studier på sammanhållna yrkesutbildningar ger förutsättningar för den som får uppehållstillstånd att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.

Regeringen presenterar också en lösning på de problem som nuvarande lagstiftning har medfört när det gäller möjligheten att verkställa ett av- eller utvisningsbeslut efter en ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå i vissa fall. I nuvarande lagstiftning finns en bestämmelse om automatiskt verkställighetshinder som har kunnat användas även av en utlänning som inte omfattas av möjligheten till ett sådant uppehållstillstånd. Enligt förslaget tas denna bestämmelse bort och ersätts av en bestämmelse som innebär att Migrationsverket och domstolarna i stället får en möjlighet att besluta om inhibition av ett beslut om av- eller utvisning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Förslagen i propositionen bedöms medföra ökade utgifter för 2018. Regeringen föreslår därför att riksdagen anvisar ytterligare ca 700 miljoner kronor 2018. Ökningarna hänför sig huvudsakligen till utgifter för kommunernas flyktingmottagande, studiemedel och ärendehandläggning hos Migrationsverket och i viss mån i domstol.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.