Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Fler utrikes födda kvinnor i arbete – regeringens satsningar på etablering i vårbudgeten

Publicerad

Regeringen presenterar i dag ett antal åtgärder för att förbättra etableringen och få fler i arbete. Totalt läggs 141 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att snabba på vägarna till arbete, särskilt för utrikes födda kvinnor.

Svensk arbetsmarknad är stark. Sedan regeringen tillträdde är det 250 000 fler som har ett jobb. Två tredjedelar av sysselsättningsökningen har tillkommit bland utrikes födda. Med vårändringsbudgeten tar regeringen ytterligare steg mot en snabbare etablering av nyanlända, satsningar som är möjliga tack vare att skattesänkningar har valts bort till förmån för investeringar i samhällsbygget. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- Vi ser att nyanlända kommer snabbare i arbete och det är positivt, men mer behöver göras. De nya regler för etableringen som regeringen infört sedan årsskiftet innebär att vi nu ställer tydligare krav på individen att rusta sig för jobb. Den förra regeringen införde en rättighet för nyanlända att få del av insatser, vi har tillfört en skyldighet att delta, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Regeringen arbetar för att sysselsättningsgraden bland utrikes födda ska fortsätta att öka, särskilt bland kvinnor. För att öka kunskaperna i svenska och därmed chanserna till arbete investeras 60 miljoner kronor i insatser för att fler ska lära sig svenska snabbare. Medel tillförs för kvalitetshöjande insatser inom sfi, för Svenska från dag ett samt för att öka möjligheterna för den som är föräldraledig att delta i insatser i svenska.

- Alla som kan jobba ska jobba. I dag är sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor hög ur ett europeiskt perspektiv men alltför låg enligt våra svenska mått. Här är kunskaper i svenska språket en nyckel in på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Regeringen satsar därför ytterligare på att fler ska lära sig svenska och snabbare komma vidare till arbete eller utbildning, säger finansminister Magdalena Andersson.

- Att kunna förstå och uttrycka sig på svenska är en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet fullt ut. Sfi-undervisningen ska hålla hög kvalitet för att underlätta språkinlärningen. Därför satsar regeringen på kvalitetshöjande insatser. Det här är pengar som kommer spela roll för lärare och elever och som kommer att göra skillnad i arbetet med integrationen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Insatser i svenska - totalt 60 miljoner kronor

Kvalitetshöjande insatser sfi
Regeringen satsar 60 miljoner kronor på kvalitetshöjande insatser inom svenska för invandrare (sfi).

Svenska från dag ett
Fler asylsökande ska stärka sina samhälls- och språkkunskaper från dag ett. Förstärkningen på 20 miljoner kronor innebär att vägen till etablering för de som får uppehållstillstånd kan kortas.

Insatser för föräldralediga
Flera kommuner erbjuder i dag anpassade lösningar så att föräldralediga kan delta i insatser i svenska, exempelvis språkträning i anslutning till öppen förskola. I syfte att främja den här typen av insatser förstärker regeringen sin satsning från höstbudgeten och föreslår nu att ytterligare 15 miljoner kronor tillskjuts för 2018.

Sprida goda exempel av yrkesvux i kombination med sfi
Regeringen ger Skolverket i uppdrag att sprida goda erfarenheter av yrkesvux i kombination med sfi, (ex. sfx och yrkessvenska). För uppdraget avsätts 5 miljoner kronor.

Insatser i svenska i vårändringsbudgeten Miljoner kr
Kvalitetshöjande insatser sfi 60
Svenska från dag ett 20
Insatser för föräldralediga 15
Sprida goda exempel yrkesvux+sfi 5
Omfördelning av medel som i dag inte utnyttjas -40
TOTALT 60


Övriga insatser för fler i jobb – totalt 81 miljoner kronor

Insatser för ökat deltagande i studier
Regeringen avsätter 50 miljoner kronor för att öka deltagandet i studier, bland annat inom vuxenutbildningen.

Samverkan för fler till studier - uppdrag till Arbetsförmedlingen och Skolverket
Regeringen kommer att ge ett uppdrag till Arbetsförmedlingen och Skolverket med syfte att främja samverkan bl.a. mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna för att få fler arbetslösa att övergå till studier inom bland annat kommunal vuxenutbildning. För detta avsätts 15 miljoner kronor, som fördelas lika till de båda myndigheterna (7,5 miljoner kronor var).

Åtgärder för fler studerande utrikes födda kvinnor
Studieförbunden tillförs ytterligare 10 miljoner kronor 2018 för att bedriva uppsökande och studiemotiverande verksamhet bland utrikes födda kvinnor.

Informationsinsats studiestartstödet
Regeringen avsätter 3 miljoner kronor till Centrala studiestödsnämnden (CSN) för informationsinsatser i syfte att öka antalet studerande med studiestartsstöd.

Informationsinsats körkortslån
Arbetet med att införa en möjlighet till lån avseende utbildning för B-körkort för vissa personer pågår. Regeringen tillför CSN 3 miljoner kronor för att genomföra välriktade informationsinsatser.

Övriga insatser för fler jobb i vårändringsbudgeten Miljoner kr
Ökat deltagande i studier 50
Ökad samverkan - uppdrag till AF och Skolverket 15
Uppsökande och studiemotiverande verksamhet bland utrikes födda kvinnor 10
Informationsinsats studiestartstödet 3
Informationsinsats körkortslån 3
TOTALT 81


Fler i extratjänster inom välfärden

Fler extratjänster
Regeringen föreslår även i vårbudgeten för 2018 att Arbetsförmedlingen tilldelas ytterligare 400 miljoner kronor för extratjänster. Som finansiering av förslagen om ökade medel för extratjänster och den tidigare aviserade satsningen på sommarjobb för unga (100 miljoner kronor) minskas anslaget för nystartsjobb med 495 miljoner kronor.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?