Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förtydligad läroplan ska öka jämställdheten i skolan

Publicerad

(Ny version) Lika möjligheter och villkor för alla elever, oberoende av könstillhörighet, är viktigt för en jämlik skola. Därför har regeringen beslutat om ett förtydligande av skolans jämställdhetsuppdrag i läroplanerna.

Hur skolan organiserar utbildningen, hur elever blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt. Därför har regeringen beslutat om ett förtydligande i läroplanen om att utbildningen och undervisningen inte ska dela upp barn och elever utifrån könstillhörighet, utan organiseras och genomföras så att alla barn och elever möts.

– Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska inte förekomma. Förstärkningarna tydliggör också ansvaret i att arbeta för jämställdhet på alla skolor. Tillsammans med de investeringar regeringen föreslår i vårändringsbudgeten gällande sex- och samlevnadsundervisningen ger det tillfälle och ansvar att på varje skola stärka sitt arbete för jämställdhet och trygghet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Könsuppdelad skolgång påverkar elevers lärande och utveckling. Det kan också strida mot skolans värdegrund och leda till diskriminering av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. I enlighet med regeringens jämställdhetspolitiska mål har skolan ett ansvar att alla elever oavsett kön ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Därför har regeringen även beslutat att ge ett tilläggsdirektiv till utredningen med namnet Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås.

Regeringen ändrar också i läroplanen så att begreppen barn och elever används – istället för begreppen flickor och pojkar – förutom när det är motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män. Ändringen i läroplanerna gäller för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och sameskola. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att föreslå liknande förändringar för gymnasieskolan.

Förändringarna i läroplanerna gäller från och med 1 juli 2018. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 20 januari 2019.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll en felaktig formulering som nu är uppdaterad. Den rätta formuleringen är ”Regeringen ändrar också i läroplanen så att begreppen barn och elever används – istället för begreppen flickor och pojkar – förutom när det är motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män”.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.