Initiativ för fler organdonationer

Regeringen har beslutat om en ny förordning som kommer göra det enklare att både donera och att få organ donerade. Ett viktigt steg, som följer på den nya organisationen för organdonationer på Socialstyrelsen och utredningen som är tillsatt för att säkerställa fler organdonationer.

- Sverige behöver fler organdonationer! Regeringen har därför beslutat om ett nytt regelverk för donationsregistret, det register som samlar information om individers inställning till donation för att göra det enklare för vårdpersonalen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Den nya förordningen bemöter de problem som patientorganisationer och personal inom hälso- och sjukvården pekat på, nämligen att tillgång till registret ges först efter att en person avlidit. I och med den nya förordningen kommer personal inom vården som behöver ha tillgång till registret ha det innan personen avlidit.

- Vårdens hantering av personer som kan och vill donera blir nu tydligare. Samtidigt kan förändringarna innebära att fler personer som vill donera organ också kommer att få sin vilja uppfylld, säger Annika Strandhäll vidare.

Statistik från Socialstyrelsen visar att viljan att donera organ ökar. Från 2015 till 2016 skedde en ökning med 10 procent. Regeringens uppfattning är att fler organdonationer behöver möjliggöras.

I den nya förordningen finns även en anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning GDPR med. GDPR börjar att gälla från 25 maj i år.

Förordning är bara en av flera förbättringar för att öka antalet organdonationer som regeringen beslutat om. I mars i år fick Sten Heckscher regeringens uppdrag att utreda frågan om organdonationer. Bland annat behöver man se över regelverket i förhållande till grundlagen. Sten Heckschers utredning ska redovisas 1 maj 2019.
Vidare har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum, som ska samla och stärka myndighetens arbete på området. Regeringen har även gett Socialstyrelsen ett informationsuppdrag under 2018, för att informera om de förändringar som nu sker i donationsregistret.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju