Jämnare fördelning av nyanlända i fokus för uppdrag till Migrationsverket

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att ta fram förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner samt fördelning på länsnivå under 2019. Fördelningen av anvisningar ska bidra till att det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn blir jämnare fördelat mellan Sveriges kommuner.

Enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Syftet med bosättningslagen är att alla kommuner ska vara med och ta ansvar för mottagandet av nyanlända, för att förbättra etableringen på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Vid fördelningen av anvisningar tas hänsyn till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Migrationsverket ska för 2019 ta särskild hänsyn till kommuner som under en längre tid haft ett högt övrigt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

I uppdraget ingår även att Migrationsverket ska se över kriteriet om kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, så att nyanländas möjligheter till en mer varaktig etablering på arbetsmarknaden återspeglas.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna och efter inhämtande av synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Migrationsverket ska redovisa förslagen samt en redogörelse för de bedömningar som ligger till grund för fördelningen till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 10 augusti 2018.

Regeringen kommer därefter att besluta om antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under året samt fördelningen på länsnivå, så kallade länstal. Länsstyrelserna ska på grundval av länstalen besluta om fördelningen mellan kommuner inom länet.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Prenumerera på nyheter från Arbetsmarknadsdepartementet

Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?