Regeringen stärker konsumentskyddet i samband med paketresor

Många resenärer bokar numera sina resor på internet och många reseföretag erbjuder möjligheter att skräddarsy paketresor. Utvecklingen har medfört att vissa resor inte omfattas av det nuvarande regelverket. Regeringen föreslår därför nya regler som ökar skyddet för resenärer. Samtidigt kommer reglerna att främja en välfungerande resemarknad.

– När man bokar sin semester ska man känna sig trygg och säker, därför stärker regeringen nu skyddet för resenärer som bokar en paketresa, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

– Det nya regelverket innebär såväl förbättringar för företagen som ett stärkt konsumentskydd på resemarknaden. Regeringens förslag innebär att reseföretagens kostnader för att ordna resegarantier bör kunna sänkas avsevärt mot i dag, säger konsumentminister Per Bolund.

I dag köper allt fler resor via internet och utformar innehållet själva. Den här utvecklingen har lett till att många resor inte omfattas av de skyddsregler som gäller i dag. Regeringen går nu därför fram med två parallella lagförslag på området som anpassar lagstiftningen till dagens förhållanden. Skyddet för resenärerna stärks, både inför och under resans gång, samtidigt som den nya regleringen kommer att främja en välfungerande resemarknad.

I propositionen En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd, föreslår regeringen att:

  • Fler resenärer ska omfattas av skyddsregler. Det gäller till exempel resor som sätts ihop av resenären själv eller om resenären ber ett reseföretag om hjälp. Kombinationer av resetjänster som köps från olika företag ska också kunna utgöra en paketresa.
  • Vad som kan ingå i en paketresa utvidgas. En paketresa kan till exempel bestå av bilhyra och ett inträde till en fotbollsmatch eller en konsert.
  • Rätten till information inför ett köp utökas. Resenären får rätt att avbeställa paketresan innan den har påbörjats. Kraven blir hårdare på arrangören att se till att paketresan fullgörs enligt avtalet.
  • Resenären ges rätt till inkvartering när hemtransport inte kan ordnas. Arrangören blir också skyldig att ge lämplig assistans när resenären befinner sig i svårigheter.
  • Det införs regler om att resenären ska ha rätt till skadestånd vid bokningsfel.

I propositionen Ny resegarantilag, som kompletterar paketreselagstiftningen, föreslår regeringen att:

  • Resegaranti ska kunna ordnas i olika former så att aktörerna har möjlighet att välja den lösning som passar bäst för deras verksamhet. Därmed stärks till exempel resenärens skydd om resan inte kan genomföras på grund av en arrangörs konkurs.
  • Resegarantin ska säkerställa att betalningar återfås om resan inte genomförs till följd av insolvens hos arrangören eller den näringsidkare som förmedlat ett sammanlänkat researrangemang.
  • Resegarantin ska också säkerställa hemtransport och inkvartering om det behövs i avvaktan på hemtransport.

Genom förslagen anpassas också svensk rätt till ett nytt EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon 08-405 42 02
Mobil 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling, via registrator