Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens klimatpolitik levererar – ny klimatstrategi visar väg mot målen

Idag lämnar regeringen över en ny klimatstrategi till riksdagen. Strategins utgångspunkt är att klimatfrågan måste integreras i alla samhällssektorer. Regeringens klimatpolitik ger effekt. Men det är en bit kvar till att nå Sveriges mål, särskilt inom transportsektorn.

Det klimatpolitiska ramverket satte mål för Sverige som förändrade klimatarbetet i grunden: Bland annat ska utsläppen från den icke-handlande sektorn minska med minst 63 procent till år 2030. Det motsvarar ungefär 15 miljoner ton koldioxid på 14 år (mellan år 2016, det senaste året med officiell utsläppsstatistik, och år 2030). Naturvårdsverkets analyser visar att regeringens klimatpolitik ger effekt och att Sverige med nuvarande och planerade styrmedel är nära att nå 2030-målet.

– Jag är stolt över att regeringens politik har gjort att vi i Sverige är på väg att nå våra mål. Vi är nästan där. Nu gäller det att hålla fast vid vår inriktning för att nå hela vägen fram så att Sverige kan bli världens första fossilfria välfärdsland, säger klimatminister Isabella Lövin.

Den stora utmaningen till 2030 är transportsektorns omställning till fossilfrihet. I klimatstrategin presenterar regeringen därför en handlingsplan för fossilfria transporter och elektrifiering. I handlingsplanen finns en palett av åtgärder för att ställa om till effektiva fordon, fossilfria drivmedel och överflyttning till järnväg och sjöfart liksom ökad andel cykel, gång och kollektivtrafik. Åtgärderna tar Sverige nära målet 2030, men ytterligare insatser kommer att behövas för att komma ända fram.

Klimatstrategin säger också att regeringen anser att ambitionen i EU:s nuvarande klimatmål är för låg. Regeringen vill att Sverige driver på för att EU:s klimatmål till år 2030 skärps från i dag 40 procent minskning till ca 55 procent. Regeringen vill även verka för att relevant EU-lagstiftning och -processer ska bidra till att nå Parisavtalets långsiktiga klimatmål, bland annat genom ambitiösa krav på koldioxidutsläpp från både lätta och tunga fordon.

Kontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Klimatstrategin och Parisavtalet

I Parisavtalet parterna överens om att alla senast under 2020 ta fram långsiktiga strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. Regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att utforma ett förslag till en svensk långsiktig klimatstrategi att lämna till FN.