Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Åtgärder för en bättre tillsyn på området för gode män och förvaltare

Publicerad

Regeringen har i dag fattat tre beslut som är inriktade på att förbättra tillsynen på området för gode män och förvaltare. Regeringen kommer också att tillsätta en utredning med uppgift att föreslå rättssäkra och moderna regler för gode män, förvaltare och andra ställföreträdare.

– Jag är angelägen om att vi ska ha en effektiv tillsyn i hela landet och ett modernt regelverk för gode män och andra ställföreträdare. Människor ska kunna vara trygga med att få det stöd de behöver av samhället, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Regeringens beslut avser i huvudsak följande:

  • Regeländringar som ställer krav på länsstyrelserna att bedriva ett aktivt arbete med samordning och samverkan i frågor om tillsyn och tillsynsvägledning.
  • Ett uppdrag till länsstyrelserna att ta fram riktlinjer för hur ställföreträdare bör redovisa sin förvaltning och hur överförmyndare bör granska ställföreträdares förvaltning. Länsstyrelserna ska också ta fram riktlinjer för hur överförmyndare bör kontrollera en persons lämplighet som ställföreträdare.
  • Ett uppdrag till Statskontoret att överväga hur länsstyrelsernas samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen ytterligare kan förbättras. En fråga som ska belysas är om en central aktör bör utses att ansvara för samordningen av tillsynen eller tillsynsvägledningen.

Regeländringarna träder i kraft den 1 juli 2018. Uppdragen ska redovisas senast den 30 april 2019.

Vidare avser regeringen att tillsätta en utredning som ska föreslå moderna och rättssäkra regler om gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Inriktningen är att utveckla ställföreträdarverksamheten och åtgärda bristerna i regelverket.

I regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare (skr. 2017/18:128), som lämnades till riksdagen den 10 april, konstaterar regeringen att mer behöver göras för att förbättra tillsynen av ställföreträdarverksamheten. Regeringen konstaterar också att regelverket behöver moderniseras. De åtgärder som aviseras i dag är i linje med detta.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.