Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny bostadsförsörjningslag

Publicerad

Bostadsminister Peter Eriksson har i dag, den 7 maj, tagit emot förslag till nytt arbetssätt för ett bättre fungerande arbete med bostadsförsörjningsfrågor. I fokus står hushåll som har svårt att få en bostad på marknadens villkor.

Utredningen föreslår en ny lag om bostadsförsörjning och de samlade förslagen syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar och ett skarpare yttre tryck att åtgärda bostadsbristen.

Förslaget innebär ett nytt arbetssätt där Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna ges olika roller och förväntas bidra till att skärpa och förfina bilden av bostadsbristens omfattning, och vad som är effektiva insatser för att åtgärda den.

-Vi behöver ett förtydligande av kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Utredningen visar på ett arbetssätt och ansvarsfördelning som innebär att det planeras och byggs bostäder för alla inkomstgrupper. Det är bra. De olika verktyg som kommunerna har idag går att använda för att klara uppgiften, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Bakgrund

Situationen för hushåll som står långt ifrån eller är nya på bostadsmarknaden har under lång tid varit ansträngd. Kommunerna har med sitt bostadsförsörjningsansvar en viktig roll för utvecklingen av bostadsbyggandet och utvecklingen på bostadsmarknaden. Regeringen gav därför i juli 2017 utredaren Hanna Wiik i uppdrag att kartlägga hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehoven bland grupper som har svag ställning på bostadsmarknaden och analysera om det finns behov av fler kommunala verktyg eller förändringar i bostadsförsörjningslagen.

Utredningen visar att det i kommunerna saknas en samlad bild av vilka bostadsbehov som inte tillfredsställs på marknaden. Utredningens kartläggning visar att ingen kommun gör någon samlad bedömning av skillnaden mellan det faktiska utbudet av bostäder på marknaden och det utbud som skulle ge alla hushåll en godtagbar bostad. Inte heller följs eller prognosticeras det faktiska utbudet av bostäder på bostadsmarknaden. Svaren på utredningens enkät- och intervjufrågor uppvisar heller inte några systematiska skillnader i ambition eller förmåga mellan kommunerna när det gäller att identifiera det samlade otillfredsställda behovet.

Förslaget till ny bostadsförsörjningslag föreslår följande rollfördelning:

  • Boverket ska enligt förslaget ta ansvar för att definiera, beskriva och kvantifiera bostadsbristen på nationell- och länsnivå.
  • Kommunerna ska fortlöpande bedöma hur många och vilka typer av hushåll som inte utan samhällets stöd kommer att lösa sina bostadsbehov, bedöma behovet av tillskott av bostäder, genomföra insatser och följa upp genomförda insatser. Bedömningar och insatser ska genomföras med hänsyn till regionens analys. Kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod ta ställning till gjorda bedömningar och uppföljningar.
  • Regionerna ska baserat på Boverkets bedömningar analysera hur bostadsbristen utvecklas i respektive län och vilket behov av insatser från det allmänna som utvecklingen motiverar. Regionerna ska även bjuda in till ett årligt dialogmöte. På dialogmötet presenteras bl.a. regionens analys, kommunernas bedömningar och insatser samt länsstyrelsens resurser och eventuella prioriteringar för att stödja kommunala insatser.
  • Länsstyrelsernas roll och uppgift ska var att ge kommunerna råd, information och följa upp att de lever upp de uppgifter som de tilldelas i lagen. Länsstyrelserna ges också möjlighet att sluta avtal med kommuner om statlig medfinansiering av insatser mot bostadsbristen.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00