Nytt regeringsförslag underlättar hanteringen av banker i kris

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ny reglering som kommer att göra det lättare för bankerna att möta kraven i krishanteringsregelverket.

– Nu underlättar vi för bankerna att möta kraven i krishanteringsregelverket och förstärker myndigheternas förutsättningar för en effektiv krishantering, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Krishanteringsregelverket skapades för att öka motståndskraften hos banker i EU, minska riskerna för framtida finanskriser och minska kostnaderna för skattebetalarna i händelse av en finanskris. Förslaget som innefattar en ny fordringsklass i förmånsrättsordningen utgör en viktig komponent i detta regelverk.

I lagrådsremissen föreslås lagändringar för att genomföra direktiv 2017/2399/EU. I detta direktiv ställs krav på en viss fordringsklass i den nationella förmånsrättsordningen. I lagrådsremissen föreslås bl.a. att en ny fordringsklass ska införas i den svenska förmånsrättsordningen. Fordringar i den nya fordringsklassen ska medföra rätt till betalning efter oprioriterade fordringar men före efterställda fordringar. Regleringen syftar till att underlätta för bankerna att uppfylla krishanteringsregelverkets krav på skulder. Den föreslagna regleringen syftar även till att möta ett övergripande behov av harmonisering, minska risken för att borgenärer vid resolution hamnar i ett sämre läge än i konkurs och att underlätta och effektivisera resolutionsförfarandet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 december 2018.

 

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling, via registrator
Thérèse Orlando Rülcker
Departementssekreterare/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 22 97
e-post till Thérèse Orlando Rülcker, via registrator