Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ökat beställaransvar för internationella transporter och ökade befogenheter för tulltjänstemän

Publicerad

Regeringen har beslutat om skärpta regler för beställare av internationella gods- och busstransporter och så kallade cabotagetransporter. Besluten är ett led i arbetet med att skapa ordning och reda inom transportmarknaden.

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om skärpt beställaransvar vid köp av transporter. Det innebär att det införs en uttrycklig skyldighet för en beställare, som anlitar ett transportföretag att kontrollera att företaget har rätt tillstånd för att utföra transportern. Dessutom kan en beställare dömas till ansvar, även när transporten har sålts vidare i flera led om transporten är otillåten.

Regeringen har nu även beslutat om att utöka beställaransvaret till att omfatta internationella transporter och så kallade cabotagetransporter.
Regeringen har även beslutat att ge tulltjänstemän ökade befogenheter att ingripa mot otillåtna cabotagetransporter. Tulltjänstemän har nu möjlighet att besluta om förskott för sanktionsavgift för överträdelser av bestämmelser om cabotagetransporter och hindra fordonets fortsatta färd.

Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2018.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter