Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen förlänger uppdraget till Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Publicerad

En väl fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner är central för att öka sysselsättningsgraden bland nyanlända och för att ungdomar som går arbetslösa ska erbjudas insatser inom 90 dagar. Regeringen anser att Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har medverkat till att lägga en grund för mer strukturerad och strategisk samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Därför förlängs nu uppdraget till den 28 februari 2021.

Att höja sysselsättningsgraden bland utrikes födda, inte minst när det gäller nyanlända kvinnor, är en fortsatt prioriterad fråga för regeringen. En god och konstruktiv samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna är viktig för att få större effekt av befintliga insatser, och för att motverka att nyanlända hamnar i långtidsarbetslöshet.

Det är nu viktigt att säkerställa att arbetet med att utveckla samverkan inte stannar av och att Arbetsförmedlingen och kommunerna ges fortsatt stöd i detta. Till exempel är det angeläget att den fördjupade samverkan om nyanländas etablering fortsätter, och att modellerna med lokala jobbspår genomförs. Hittills har det tagits fram 617 jobbspår i 241 kommuner. För mer information kring detta, se delegationens webbplats.

Regeringen beslutar därför att förlänga utredningstiden från den 28 februari 2019 till den 28 februari 2021. Delegationen ska löpande informera Arbetsmarknadsdepartementet om sitt arbete. I sin slutredovisning av uppdraget ska delegationen särskilt beskriva hur målet, att nya arbetsformer som utvecklas till följd av delegationens arbete ska kunna integreras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet, har uppnåtts.

Den 18 december 2014 beslutade regeringen om kommittédirektiv för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. En kommitté i form av en delegation inrättades med uppdraget att verka för detta. Den 16 februari 2017 beslutade regeringen att ge Dua ett utökat uppdrag att också främja samverkan mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanlända invandrares etablering. Delegationen bytte då namn till Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.