Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Regeringen vill se totalförbud mot barnäktenskap

Publicerad

I Sverige ska alla barn vara skyddade mot barnäktenskap. Därför har regeringen för avsikt att besluta om en lagrådsremiss med förslag om ett generellt förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap. Barnäktenskap ska därmed inte kunna förekomma i Sverige.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Regeringens budskap är tydligt, i Sverige ska barn få vara barn. Regeringens lagförslag innebär att ett barns äktenskap aldrig ska kunna erkännas i Sverige, säger migrationsministern och biträdande justitieministern Heléne Fritzon.

– Barnperspektivet ska råda och samhället måste alltid ha barns bästa i fokus. Det ska inte finnas luckor i lagstiftningen som gör att barn kan vara gifta i Sverige, säger barnministern Lena Hallengren.

I Sverige får barn inte gifta sig men i flera andra länder ser situationen annorlunda ut. I Sverige hanteras detta genom regler om erkännande av utländska äktenskap. Om ett äktenskap inte erkänns av svenska myndigheter saknar det giltighet i Sverige. År 2004 och 2014 genomfördes lagändringar för att stärka skyddet mot barnäktenskap. Trots detta talar mycket för att förekomsten av barnäktenskap i Sverige inte har minskat utan tvärtom snarare ökat. Därmed är det tydligt att lagstiftningen innehåller för stora luckor för att motverka barnäktenskap på ett tillräckligt effektivt sätt.

I en lagrådsremiss föreslår därför regeringen att det införs en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett om parterna hade anknytning till Sverige eller inte när de gifte sig och oavsett hur gamla parterna är när frågan om erkännande prövas. Undantag från förbudet ska aldrig kunna göras om någon av parterna fortfarande är ett barn.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Fakta barnäktenskap

Ett utländskt barnäktenskap är ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag när någon av parterna var under 18 år. Äktenskapet upphör inte att vara ett barnäktenskap när båda parter blir vuxna.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.