Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Residenset i Karlstad och Norra Bancohuset i Stockholm blir statliga byggnadsminnen

Regeringen har beslutat att byggnadsminnesförklara Norra Bancohuset i Stockholm och Residenset i Karlstad– två byggnader med stora kulturhistoriska värden och som byggts för viktiga samhällsfunktioner.

– Norra Bancohuset och Residenset i Karlstad är till synes två ganska olika byggnader, men båda är offentliga byggnader som kan berätta om hur Sverige har styrts under cirka 250 respektive 150 år, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Om de nya byggnadsminnena

Norra Bancohuset, Stockholm

Norra Bancohuset byggdes på 1770-talet som annex till Riksbanken i det intilliggande Södra Bancohuset och användes så fram till början av 1900-talet. Byggnaden har haft en central funktion inom den statliga administrationen och den stor betydelse i ett nationellt historiskt perspektiv. De två byggnaderna är sedan slutet av 1810-talet sammanbundna med en förbindelsegång som också kommer att höra till det statliga byggnadsminnet. Norra Bancohuset har använts av flera olika statliga förvaltningar, bland annat Riksarkivet. Byggnaden avspeglar statens dåtida ambitioner för byggande av nyttobyggnader och den visar prov på sin tids arkitekturideal och byggnadsskick.

Residenset, Karlstad

Länsresidenset i Karlstad är en typisk representant för offentliga byggnader från tiden. Residenset byggdes 1869–71 och visar på hur dessa byggnader uppfördes i likartad stil med monumental karaktär. Byggnadsminnet omfattar residensbyggnaden, gården framför och den omgärdande muren, som tillsammans utgör en skyddsvärd helhet. Den översta våningen är landshövdingens bostad och representationsvåning.

Om statliga byggnadsminnen

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00