Uppdrag om nyckelbiotopsinventering

Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Skogsstyrelsen om en ny landsomfattande inventering av så kallade nyckelbiotoper i skogen. Regeringen är även beredd att göra en översyn av vilka åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma en ökad tydlighet när det gäller lagstiftningen kring fjällnära skog.

Regeringens skogspolitik bygger på de två jämställda målen, miljö och produktion. Det finns behov av att utveckla bägge dessa delar. Likväl som att skydd och miljöhänsyn ska öka är en ökad produktion av skoglig råvara viktig i en omställning från ett oljebaserat till ett biobaserat och fossilfritt samhälle.

Nyckelbiotopsinventeringen syftar till att identifiera, avgränsa samt registrera nyckelbiotoper i hela landet. I uppdraget ska Skogsstyrelsen säkerställa att inventeringen och registreringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv. Den metod som Skogsstyrelsen har utvecklat för nordvästra Sverige innebär ett omtag och hänsyn kommer att tas till landskapets lokala och regionala förutsättningar. Riksdagen har till regeringen tillkännagivit vikten av att en inventering av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen sker med hänsyn till landskapets lokala och regionala förutsättningar. Regeringen har med detta uppdrag beaktat riksdagens tillkännagivande.

– Det är viktigt att värna äganderätten så att incitament för ett hållbart skogsbruk främjas. Sverige behöver skog och skogsbruket i den gröna omställningen till ett fossilfritt samhälle och till att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Skogsstyrelsen har signalerat att befintlig lagstiftning vad gäller rätten till ersättning vid nekat tillstånd till avverkning i fjällnära skog är otydlig. Det är regeringens ansvar att säkerställa att lagstiftningen ger tydliga spelregler för alla inblandade. Regeringen är beredd att göra en översyn av vilka åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma en ökad tydlighet. Frågan är uppe för avgörande i mark- och miljödomstol och regeringen avvaktar den pågående rättsprocessen.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng

Fakta om nyckelbiotoper:

En nyckelbiotop är skogsområden med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Ett utpekande av en nyckelbiotop innebär inte ett formellt skydd.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.