Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Att låta barn bevittna brott blir straffbart

Publicerad

Regeringen har i dag utsett en särskild utredare som ska föreslå ett utökat straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar som begås av och mot närstående. Utredaren ska också lämna förslag på kriminalisering av uppmaning till självmord.

Barn som bevittnar brott
Omkring 150 000 barn lever i dag i familjer där det förekommer olika former av våld. Det här är en oacceptabel situation då alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö. Att som barn behöva bevittna våld eller andra brottsliga handlingar inom familjen, till exempel en misshandel av sin mamma, ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

I dag har barn som bevittnar brott ett begränsat skydd i lagstiftningen eftersom det inte är barnet själv som utsätts för brott. Det får konsekvenser för barns möjlighet att komma till tals i domstol och möjligheten att få sin situation uppmärksammad och utredd. För att ge barn som bevittnar brott en starkare rättslig ställning tillsätter regeringen en utredning som ska lämna förslag på lagstiftning som gör det straffbart att låta ett barn bevittna brott i nära relationer. Utredaren ska också se över hur en ny typ av lagstiftning påverkar barns möjligheter att kunna få skadestånd.

Uppmaning till självmord
Självmord är ett folkhälsoproblem som drabbar unga särskilt hårt. Att uppmana någon att begå självmord är ett hänsynslöst och oacceptabelt beteende som kan få långtgående konsekvenser. Trots det är förutsättningarna för att straffa någon för en sådan uppmaning i dagsläget mycket begränsade. Regeringen ger därför utredaren i uppdrag att även föreslå en straffbestämmelse som tar sikte på uppmaning till självmord.

Båda uppdragen ska redovisas senast den 14 juni 2019.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh