Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nationell strategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter

Publicerad

Regeringen presenterar idag en nationell godstransportstrategi. Strategin är den första i sitt slag och tydliggör riktningen för hur godstransportsystemet bör utvecklas. Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där transporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större del av sjöfartens kapacitet.

– Regeringen vill att alla trafikslag inom godstranportsystemet ska används mer effektivt tillsammans. I strategin pekar vi ut riktningen och vidtar konkreta åtgärder för att modernisera godstransportsystemet i Sverige. Konkurrenskraft, klimat och kunskap står i fokus, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

För att möta de utmaningar som framtidens godstransporter står inför bedömer regeringen att alla trafikslag måste utvecklas i ett samlat transportsystem. De insatser som redovisas i strategin och det fortsatta arbetet ska fokusera på att åstadkomma konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, omställning till fossilfria transporter och innovation, kompetens och kunskap. Strategin utgör en plattform för det fortsatta arbetet.

Nationellt godstransportråd
Ett nationellt godstransportråd bildas för att bidra till genomförandet av godstransportstrategin. Därutöver kommer även Trafikanalys att få i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med strategin.

Insatser för ökad sjöfart
Några av insatserna i strategin som syftar till att stärka sjöfarten innebär att en nationell samordnare för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart ska inrättas, en gemensam inflaggningsportal för sjöfarten ska skapas och förhandsbesked ska ges om sjöfartsstöd. Dessutom kommer lotspliktregelverket att ses över.

Överflyttning, planering och horisontell samordning
En analys ska göras av hur överflyttning av transporter kan främjas, exempelvis genom omlastningspeng. Åtgärder för fler godstransporter på järnväg och med fartyg ska kartläggas, transportnätsbeskrivningar ska utvecklas för att beskriva infrastruktur för omlastning. Ett arbete för att öka järnvägens nyttjandegrad och öka omlastningen till järnväg ska också göras.

Strategin innehåller även förslag om stärkt planering för godstransporter och satsningar för att öka horisontell samordning, samlastning och fyllnadsgrad inom alla trafikslag. Trafikverket kommer att få i uppdrag att utarbeta ett förslag på ett system för ökad horisontell samordning.

Stadsmiljöavtalen utökas
Stadsmiljöavtalen utökas för att omfatta insatser för samordning och effektivisering av godstransporter. Under åren 2018–2029 avsätts 100 miljoner kronor per år, sammantaget 1,2 miljarder kronor, för godstransportrelaterade åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtalen.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00