Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya komvux-kurser ska möta nyanländas utbildningsbehov

Publicerad

Nyanlända med kort utbildning ska få en utbildning som bättre svarar mot deras behov. Därför gör regeringen nu anpassningar i kursutbudet på grundläggande nivå inom komvux.

Majoriteten av eleverna som deltar i komvux-utbildning på grundläggande nivå har anlänt till Sverige i vuxen ålder. Många av dem behöver utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och få egen försörjning.

Den 1 januari 2018 infördes en utbildningsplikt för nyanlända och kursutbudet inom komvux har setts över utifrån hur väl det motsvarar utbildningsbehovet hos nyanlända med kort utbildning.

Översynen har lett till att regeringen nu inför två nya nationella kurser på grundläggande nivå inom komvux: inom samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. En annan ändring är att regeringen inför två nya syften för orienteringskurser: grundläggande digital kompetens och grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige.

– Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. De nya kurserna på grundläggande nivå på komvux är ett viktigt led i att införa utbildningsplikten, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 och innebär även ändringar i behörighetsförordningen för lärare.

Presskontakt

Malin Appelgren
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Det här är utbildningsplikten

Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in.
En nyanländ som har kort utbildning, och som därför inte bedöms kunna komma i arbete under tiden i Arbetsförmedlingens etableringsprogram, ska i huvudsak ägna sig åt utbildning.
Om en nyanländ däremot bedöms ha förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden ska insatser sättas in för att matcha individen till arbete.
Syftet med utbildningsplikten är att stärka nyanländas etablering, men också att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.