Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya satsningar för ökad matproduktion

Publicerad

Den svenska matproduktionen ska öka. Därför ger regeringen Tillväxtverket och Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på ytterligare satsningar som kan leda till att livsmedelsstrategins övergripande mål om ökad matproduktion uppnås.

20 juni 2017 antog riksdagen Sveriges första nationella livsmedelsstrategi. Strategins övergripande mål är att öka livsmedelsproduktionen, skapa långsiktiga förutsättningar för hela livsmedelskedjan samt stärka konkurrenskraften. För att göra verkstad av strategin har regeringen tidigare fattat beslut om ett 40-tal satsningar som sträcker sig till 2019-2020. Nu är det dags för nästa steg.

Regeringen ger Tillväxtverket och Jordbruksverket i uppdrag att ta fram förslag på konkreta satsningar för det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategins långsiktiga arbete. Förslagen ska sedan utgöra ett underlag till en framtida handlingsplan

- Svensk matproduktion är i världsklass, den producerar hälsosamma och hållbara produkter. Hösten 2014 upplevde, enligt LRF konsults lantbruksbarometer, 19 procent av svenska lantbrukare lönsamhet. Våren 2018 låg den siffran på 52 procent. Det är goda nyheter och visar att vi är på rätt väg. Det här är en positiv trend som vi ska bygga vidare på, och det gör vi i och med detta uppdrag, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Myndigheterna ska göra en inledande behovsanalys, utifrån de mål och de bedömningar som regeringen gör i propositionen "En livsmedelsstrategi för Sverige" och sedan föreslå konkreta satsningar som ska mynna ut i en handlingsplan. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet, samt Formas, Vinnova och andra berörda myndigheter. Dessutom ska arbetet ske i dialog med näringsliv och andra aktörer i livsmedelskedjan.

Tillväxtverket och Jordbruksverket får tillsammans 1 miljon kronor 2018 och en miljon kronor 2019 för utföra uppdraget.

Tillväxtverket ansvarar för att samordna rapporteringen och en första gemensam delrapport ska lämnas senast den 27 mars 2019. En slutredovisning senast den 19 juni 2019.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.